Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 24 μήνες

  • 800
Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής -Τεχνολογίες Μάθησης»,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της απόφασης αυτής.Επισπεύδον θα είναι το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, το οποίο αναλαμβάνει και τη  διοικητική υποστήριξη του ΔΔΠΜΣ.

 

Αντικείμενο − Σκοπός

 

  1. Το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Μάθησης. Έχει σχεδιασθεί γιανα προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.
  2. Το προτεινόμενο ΔΔΠΜΣ στοχεύει:

Α) Να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης.

Β) Να καταστήσει ειδικούς σε εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας άτομα που θα στελεχώνουν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

Δ) Να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες ικανούς και ικανές να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.

Ε) Να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης» πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. 
Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS). Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: σαράντα πέντε (45).  
Eπιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 22 Ιουνίου έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ακολουθώντας το σύνδεσμο http://learntech.web.auth.gr/learntech/ 
Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf σε μορφή zip μέγιστου μεγέθους 12ΜΒ) τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  (ευκρινές όχι επικυρωμένο)

2.    Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) (ευκρινές όχι επικυρωμένο)
Επισήμανση:  Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου επισυνάπτουν  Υ.Δ. 1599/86 στην οποία αναγράφεται ότι δεσμεύονται  για να καταθέσουν  το πτυχίο έως και την 31η Αυγούστου 2017.
3.    Βιογραφικό σημείωμα (μέγιστη έκταση 5 σελίδων)
4.    Την/τις πτυχιακή/ές εργασία/ες  τους (αν έχουν εκπονήσει)
5.    Τις τρεις από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν)
6.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα *

* Oι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα θα εξεταστούν γραπτά.Η εξέταση διαρκεί  περίπου μιάμιση ώρα και περιλαμβάνει μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική κειμένου μικρής έκτασης, με θεματολογία από τις τεχνολογίες μάθησης και απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης  στην αγγλική. Η επιτυχία στην εξέταση αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής. Να σημειωθεί επίσης ότι οι απαιτήσεις υψηλού επιπέδου γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα πηγάζουν τόσο από την αναγκαιότητα μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας κατά την εκπόνηση των εργασιών όσο και από το γεγονός ότι  μέρος των μαθημάτων διεξάγεται στην αγγλική ( αλλοδαποί διδάσκοντες). 
Οι επιτυχόντες/ούσες είναι υποχρεωμένοι/ες,προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν: 

1.    Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
2.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας(εφόσον το έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά για μοριοδότηση).

Επιτυχών/ούσα, ο/η οποίος/α δε θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα στη σειρά κατάταξης.  
Η διαδικασία επιλογής για όλους τους υποψηφίους περιλαμβάνει: 

1.    συνέντευξη με παρουσίαση διάρκειας πέντε λεπτών ενός θέματος από τα πεδία: α. θεωρίες μάθησης ή β. τεχνολογίες μάθησης. Το θέμα επιλέγεται από πριν από τον/την υποψήφιο/α.Να σημειωθεί ότι το θέμα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και όχι γενικό και να αφορά τη σύνδεση των θεωριών μάθησης με τις τεχνολογίες μάθησης. Η παρουσίαση γίνεται με την παράλληλη χρήση διαφανειών (μέγιστος αριθμός διαφανειών 6 ) που έχει ετοιμάσει ο/η υποψήφιος/α και παραδίδει στην επιτροπή σε ψηφιακή μορφή πριν από την έναρξη της συνέντευξης.
2.    αξιολόγηση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα). Ο/η υποψήφιος/α καλείται να γράψει περίληψη του κειμένου που θα του δοθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις ανάπτυξης στα ελληνικά. Να σημειωθεί ότι θα αξιολογηθούν ειδικότερα οι γνώσεις του στο πεδίο των τεχνολογιών μάθησης και η κριτική προσέγγιση αυτών.

Με την περάτωση της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στη γραμματεία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων (με βάση την αναλυτική βαθμολογία τους) καθώς και οι τελικοί επιτυχόντες.  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες της διαδικασίας επιλογής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 11 έως 25 Σεπτεμβρίου 2016. 
Όλοι και όλες οι επιτυχόντες/ούσεςανεξαρτήτως τρόπου εισαγωγής καταβάλλουν παράβολο εγγραφής 200€ ανά εξάμηνο φοίτησης. 
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με: email: [email protected] 

τηλέφωνο: 2310 995046 ώρες 11.00 – 13.00 με την κ. Μαρία Χατζηπαράσχη Μέχρι 14 Ιουλίου 

ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://learntech.web.auth.gr/ 

Η Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ 

Μελπομένη Τσιτουρίδου καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου