Επιστήμες της Αγωγής-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-learning)

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης

  • 18 μήνες

  • 2000
Επιστήμες της Αγωγής-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-learning)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» και το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» ,

Το ΠΜΣ προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 2525/1997, αρθ. 6, παρ. 4 και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η έρευνα και η επαγγελματική ανάπτυξη - εξειδίκευση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-Learning) με έμφαση στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας και στην προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο, τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) όσο και στο επίπεδο  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ii) στις βασικές λειτουργίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις σχέσεις της με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς,

iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού  με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έτσι, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

- Να προωθήσουν τη σύγχρονη έρευνα στον τομέα της ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης  (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια).

- Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με τη βοήθεια των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών διαδικτύου και σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο αυτοδύναμης όσο και συμπληρωματικής, με τη χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.

- Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

-Να προετοιμαστούν για επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ερευνητικά ιδρύματα και στον παραγωγικό τομέα. 

-Να διδάσκουν σε υψηλού επιπέδου σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο της ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ

Η  χρονική  διάρκεια  για  την  απονομή  του  ΜΔΕ  είναι  τρία  (3)  εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τα απαιτούμενα μαθήματα ενώ το  τελευταίο  εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Δεν παρέχεται στους ΜΦ η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται: 

α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα (60 ECTS).

Τα μαθήματα προσφέρονται στο α΄  και  β΄  εξάμηνο σπουδών.  Για  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  κάθε  εξαμηνιαίου  μαθήματος  απαιτούνται  δεκατρία  (13)  τρίωρα.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων θεωρείται υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ.

 β)  η  εκπόνηση  μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας (30 ECTS).

 Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία στο γ΄εξάμηνο σπουδών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  του Εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Οι διδασκαλίες διαρθρώνονται σε θεματικούς κύκλους με την αξιοποίηση  μη  εργάσιμων  ημερών,  ώστε  να  μπορούν   να  εξυπηρετηθούν  και   Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Για  την  παρακολούθηση  του  ΠΜΣ  προβλέπεται  καταβολή συνολικού ποσού   ύψους  2.000  €,  τα  οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις ως εξής:

Εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 500 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 1.500 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 3 ισόποσες δόσεις (500 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Χορηγούνται υποτροφίες με βάση κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με βάση την σχετική απόφαση της 466ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως:

-Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)

- Υγειονομική Περίθαλψη

- Σίτιση και Στέγαση

Αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις:  www.merimna.uoc.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.  

β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής  Γλώσσας,  επιπέδου τουλάχιστον B2

(Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο Παράρτημα1).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (5.1.α και 5.1.β) θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα ειδικά τους προσόντα.

5.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για   την   επιλογή   των υποψηφίων που θα εισαχθούν στο   ΠΜΣ, θα συνεκτιμηθούν:

α. Τα ειδικά προσόντα τους,  με  βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής,  όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν. Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 70 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με τα αντίστοιχα μόρια όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 1.

β. Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 30 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με τα αντίστοιχα μόρια, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 1.

Τα Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων έχουν ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων:  Σύνολο Μορίων 100

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Μόρια:70

Περιγραφή

Μόρια

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

(Λαμβάνει τόσες μονάδες όσες και ο βαθμός του πτυχίου του, με ανώτατο όριο τις 10)

10

Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με «ΤΠΕ και εκπαίδευση»

(Κάθε μάθημα σχετικό με «ΤΠΕ και εκπαίδευση» λαμβάνει 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 μονάδες )

10

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σχετικής

(ή μη) με «ΤΠΕ και εκπαίδευση»

Μη εκπόνηση = 0 μονάδες

Μη σχετική εργασία = 2 μονάδες

Σχετική εργασία = 5 μονάδες

5

Γνώση Αγγλικής σε επίπεδο Γ1 (C1) και άνω

(Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο Παράρτημα1).

5

Δημοσιεύσεις  σχετικές με «ΤΠΕ και εκπαίδευση»

(1 μονάδα ανά δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοίνωση σε  πρακτικά συνεδρίων με κρίση από επιστημονική επιτροπή με ανώτατο όριο τις 5)

5

Συμμετοχές σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

(Για κάθε 100 ώρες επιμορφωτικών σεμιναρίων 1 μονάδα, με ανώτατο όριο  τις 1000 ώρες)

*****Βεβαιώσεις που δεν αναγράφουν τις ώρες επιμόρφωσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

10

Συμμετοχές ως σύνεδρος σε Πανελλήνια/Διεθνή Συνέδρια/ Ημερίδες

(Για κάθε συμμετοχή 0,5 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 συμμετοχές)

5

Βραβεύσεις, διακρίσεις,  αριστείες ΥΠΕΘ για συμμετοχές σε καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικά/ ευρωπαϊκά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

-καλές πρακτικές ως εκπαιδευτικός

(Για κάθε βράβευση / συμμετοχή/καλή πρακτική  1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 συμμετοχές)

10

Επαγγελματική εμπειρία – προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ θεωρείται η εμπειρία που έχουν οι υποψήφιοι ως εκπαιδευτικοί ή ως στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών/εταιρειών

(Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας αντιστοιχεί σε 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τα 5 χρόνια)

5

Άλλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό ή μη με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Καθόλου: 0 μονάδες

Μη σχετικό: 1 μονάδα

Σχετικό: 2.5 Μονάδες

2.5

Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης

(Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης)

2.5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 

Μόρια 30

Περιγραφή

Μόρια

Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ

10

Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ή καλής εκπαιδευτικής πρακτικής  ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας

10

Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας

10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η  επιλογή  των  εισακτέων  στο  ΠΜΣ  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Επιλογής  Μεταπτυχιακών Φοιτητών (EE), η οποία  αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συγκροτηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ. Η ΕΕ θα συνεκτιμήσει (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008) α) τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και β) την αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

 

2. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται σε τρία στάδια:

Α΄ στάδιο – Έλεγχος προϋποθέσεων

Β΄ στάδιο – Αξιολόγηση ειδικών προσόντων

Γ΄ στάδιο – Συνέντευξη

- Α΄ στάδιο − Έλεγχος προϋποθέσεων: Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕ ελέγχει τις απαιτούμενες από την παρούσα πρόσκληση προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων [5.1.α, 5.1.β] βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποκλείει από την περαιτέρω διαδικασία όσους δεν τα διαθέτουν.

-Β΄ στάδιο − Αξιολόγηση ειδικών προσόντων: Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕ αξιολογεί τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων επιλογής, βαθμολογώντας με τα αντίστοιχα μόρια, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.

-Γ΄ στάδιο – Συνέντευξη: Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, στην συνέντευξη θα κληθούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι με βάση την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων (Β’ στάδιο). Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων (80).

3. Η ΕΕ  θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων, η  σειρά κατάταξης των οποίων θα καθοριστεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μορίων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στο Β και Γ στάδιο.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την ΕΕ σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά τα μόρια που έλαβαν και την αξιολογική σειρά που κατέλαβαν.

5. Τυχόν ενστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι επώνυμες και πλήρως αιτιολογημένες, υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία  10 ημερολογιακών  ημερών από την επόμενη της ενημέρωσης των υποψηφίων.

6. Οι αιτιολογημένες ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου, στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. , Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, υπόψη της ΕΕ του ΜΠΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)»

7. Τυχόν ενστάσεις κρίνονται τελεσίδικα από την ΕΕ του ΠΜΣ, η οποία ενημερώνει σχετικά τη ΓΣΕΣ.

8. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

9. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός 10 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν.

10. Όσοι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους, και θα κληθούν να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις, οι επιλαχόντες βάσει του οριστικού πίνακα κατάταξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για  να  γίνει  δεκτή  η  υποψηφιότητά  τους,  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  ακολουθήσουν  την  παρακάτω  διαδικασία:

Α. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο www.edivea.org

Υποβολή Φάκελου Υποψηφιότητας:

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας υποβάλλεται με βάση τις οδηγίες που θα βρει ο υποψήφιος  στον ηλεκτρονικό χώρο υποβολής  και ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου

Σε περίπτωση που ο φάκελος της υποψηφιότητας δεν κατατεθεί μέχρι την  συγκεκριμένη ημερομηνία (9/7)  ή κατατεθεί και είναι ελλιπής, η ΕΕ δεν πρόκειται να εξετάσει τα δικαιολογητικά και η υποψηφιότητα θα θεωρηθεί ως άκυρη.

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας  θα περιλαμβάνει τα εξής:

α/α

Περιγραφή

 

1.

Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας που θα υποβληθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, η οποία θα εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι

α) «μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης του ΠΜΣ και ότι αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του και

 β) «τα στοιχεία που δήλωσε και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε είναι αληθινά γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου».

Υποχρεωτικό

2.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Υποχρεωτικό

3.

Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

-Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του αλλά δεν έχει γίνει η τελετή ορκωμοσίας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από τη γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος.

 

Υποχρεωτικό

4.

Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

Υποχρεωτικό

5.

Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση).

Για τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά δείτε στο Παράρτημα.

Υποχρεωτικό

6.

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Υποχρεωτικό

7.

Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας ή καλής εκπαιδευτικής πρακτικής  ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας την οποία θα υποστηρίξει ο υποψήφιος στην προφορική συνέντευξη        

Εάν Υπάρχει

8.

Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής) επιπέδου C1

Εάν Υπάρχει

9.

Αντίγραφο τίτλου Διδασκαλείου εκπαίδευσης

(Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Εάν Υπάρχει

10.

Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πανεπιστημίων. Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν Υπάρχει

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  με  ξενόγλωσσο  κείμενο  πρέπει  να  είναι  επικυρωμένοι  και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα (βλ. στο Παράρτημα)

 

. Σημαντικές ημερομηνίες

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

5 Ιουνίου - 9  Ιουλίου 2017

Ενημέρωση επικρατέστερων  υποψηφίων

Έως 23 Ιουλίου 2017

Προφορική Συνέντευξη :

Η συνέντευξη θα γίνει στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α  [1ος όροφος πάνω από την Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.]

29 και 30  Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα  (επιτυχόντων και επιλαχόντων) :

Σεπτέμβριος 2017

Επικύρωση Οριστικού Πίνακα (επιτυχόντων και επιλαχόντων):

Ολοκλήρωση εγγραφών

Οκτώβριος 2017

Έναρξη Μαθημάτων

Νοέμβριος / Δεκέμβριος 2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ,  Κτίριο Γ1, Α’ όροφος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο καθώς και να επικοινωνούν στο e-mail: [email protected]

Αναλυτικές Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.edivea.org

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τιτλοι ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ αγγλικων – τροποι αποδειξης

συμφωνα με το ασεπ (25/2/2106)

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp           

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

                                                                                ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

             ή

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

       • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

                     • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .

 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2)

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

.• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

       •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

 • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1)

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 +  Level.

• Test of Interactive English, C1 Level.

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

       • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5  έως 6,5.

 •Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  .

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

       • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

    • International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογία από 4  έως 5.

 • Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).

   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1)

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .

CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης).

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1).

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)

•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

• Test of Interactive English, B1 + Level.

• Test of Interactive English, B1 Level.

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

               ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Επίσης:

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου