Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 24 μήνες

 • 2400
Επιστήμες της Αγωγής

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες:

(α) Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης 
(β) Εφαρμογών της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
(γ) Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Εκπαίδευση

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Το Π.Μ.Σ., προάγοντας την επιστημονική σκέψη, καθιστά ικανούς τους πτυχιούχους ως ερευνητές-εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση, ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν να:

 1. εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,
 2. στελεχώσουν την εκπαίδευση ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση,
 3. είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,
 4. συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και
 5. διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής»

(Αριθμ. ΦΕΚ 635/τ.Β΄/9.3.2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή 45 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» στις Κατευθύνσεις «Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» και «Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

Στην Κατεύθυνση «Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» σε τρεις Ειδικότητες:

 1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (10 θέσεις)
 2. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (10 θέσεις)
 3. Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση (10 θέσεις)

Στην Κατεύθυνση «Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» σε μια Ειδικότητα:

 1. Τέχνη και Εκπαίδευση (15 θέσεις)

Oι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνον μια Ειδικότητα. 

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης που να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά μία ειδικότητα,
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών,
 4. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά),
 5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
 6. Βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:
  1. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» και αυτήν την προκήρυξη,
  2. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ως εξής:

α/α Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη Μοριοδότηση
α Βαθμός πτυχίου Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 15
β Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας. 10
γ Βαθμός σε δύο μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος Τα μαθήματα αυτά τα προσδιορίζει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μοριοδότησης όπως με το βαθμό πτυχίου 5
δ Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου 8
Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος 10
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1οόνομα)

6

(3 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2οόνομα και εξής)

4

(2 ανά δημοσίευση)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

2

(1 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων

2

(1 ανά δημοσίευση)

Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

2

ε Συνέντευξη Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 30
στ Επαγγελματική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 3
ζ Εκπαιδευτική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 7
  Σύνολο 100

Το σύνολο του βαθμού θα στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου