Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2950
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις έξης κατευθύνσεις:

    Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) - Δείτε περισσότερα εδώ

    Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies – Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις). Δείτε περισσότερα εδώ

Οι κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα καθώς με χρήση  σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για   τη   φοίτηση   στο   ΠΜΣ   απαιτείται  η  καταβολή  διδάκτρων ,   σε   ημερομηνίες   εγκαίρως  γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται  στο συνολικό ποσό  των 2.700 ευρώ ( 9 00 ευρώ με την έναρξη των  εξαμήνων Α ́, Β ́, Γ ́). 

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Στο  ΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί,  μετά  από  συνεκτίμηση  των  τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  τους,  πτυχιούχοι  τμημάτων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  και  ομοταγών  αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  5 Απριλίου έως  και 31 Μαΐου 2017 στον σύνδεσμο:  http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/form.php ,. Η  υποβληθείσα  αίτηση  πρέπει   να  εκτυπωθεί   και   να  συμπεριληφθεί   στον  φάκελο  υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο  Πτυχίου/Διπλώματος  ( οι  τίτλοι  σπουδών  της αλλοδαπής  πιστοποιούνται  με  βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

3. Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  ( όπου  θα  αναγράφεται  ο  ακριβής  μέσος  όρος  βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και  αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αποδεικτικό  γνώσης,  επιπέδου  Β2,  μιας  ξένης  γλώσσας  - υποχρεωτικό  δικαιολογητικό  ( αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) , όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. 

5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Επιπλέον,  εάν  υπάρχουν , κατατίθενται:

i. Τίτλος Μεταπτυχιακού διπλώματος (τίτλος μεταπτυχιακού)
ii.Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής)
iii.Πιστοποιητικά Επάρκειας  γνώσης  2 ης ξένης  γλώσσας  επιπέδου  Β2  και  άνω,  όπως  αυτά  αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ 
iv. Αποδεδειγμένη   συμμετοχή   σε  ερευνητικά   προγράμματα   αναγνωρισμένου   φορέα   σε  αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ
v. Επιμορφωτικά  προγράμματα αναγνωρισμένου  φορέα  σε  αντικείμενα  σχετιζόμενα  με  την  κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.
vi. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
vii. Προφορικές  ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
viii. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια  ( Post )

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση). 

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017

Προκήρυξη

Δείτε όλη την προκήρυξη αναλυτικά

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018​

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου