Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2950
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις έξης κατευθύνσεις:

    Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) - Δείτε περισσότερα εδώ

    Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies – Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις). Δείτε περισσότερα εδώ

Οι κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα καθώς με χρήση  σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για   τη   φοίτηση   στο   ΠΜΣ   απαιτείται  η  καταβολή  διδάκτρων ,   σε   ημερομηνίες   εγκαίρως  γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται  στο συνολικό ποσό  των 2.700 ευρώ ( 9 00 ευρώ με την έναρξη των  εξαμήνων Α ́, Β ́, Γ ́). 

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Στο  ΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί,  μετά  από  συνεκτίμηση  των  τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  τους,  πτυχιούχοι  τμημάτων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  και  ομοταγών  αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  5 Απριλίου έως  και 31 Μαΐου 2017 στον σύνδεσμο:  http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/form.php ,. Η  υποβληθείσα  αίτηση  πρέπει   να  εκτυπωθεί   και   να  συμπεριληφθεί   στον  φάκελο  υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο  Πτυχίου/Διπλώματος  ( οι  τίτλοι  σπουδών  της αλλοδαπής  πιστοποιούνται  με  βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

3. Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  ( όπου  θα  αναγράφεται  ο  ακριβής  μέσος  όρος  βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και  αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αποδεικτικό  γνώσης,  επιπέδου  Β2,  μιας  ξένης  γλώσσας  - υποχρεωτικό  δικαιολογητικό  ( αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) , όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. 

5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Επιπλέον,  εάν  υπάρχουν , κατατίθενται:

i. Τίτλος Μεταπτυχιακού διπλώματος (τίτλος μεταπτυχιακού)
ii.Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής)
iii.Πιστοποιητικά Επάρκειας  γνώσης  2 ης ξένης  γλώσσας  επιπέδου  Β2  και  άνω,  όπως  αυτά  αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ 
iv. Αποδεδειγμένη   συμμετοχή   σε  ερευνητικά   προγράμματα   αναγνωρισμένου   φορέα   σε  αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ
v. Επιμορφωτικά  προγράμματα αναγνωρισμένου  φορέα  σε  αντικείμενα  σχετιζόμενα  με  την  κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.
vi. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
vii. Προφορικές  ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
viii. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια  ( Post )

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση). 

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017

Προκήρυξη

Δείτε όλη την προκήρυξη αναλυτικά

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018​

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Spoudase

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο