Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2950
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις έξης κατευθύνσεις:

    Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) - Δείτε περισσότερα εδώ

    Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies – Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις). Δείτε περισσότερα εδώ

Οι κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα καθώς με χρήση  σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για   τη   φοίτηση   στο   ΠΜΣ   απαιτείται  η  καταβολή  διδάκτρων ,   σε   ημερομηνίες   εγκαίρως  γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται  στο συνολικό ποσό  των 2.700 ευρώ ( 9 00 ευρώ με την έναρξη των  εξαμήνων Α ́, Β ́, Γ ́). 

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Στο  ΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί,  μετά  από  συνεκτίμηση  των  τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  τους,  πτυχιούχοι  τμημάτων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  και  ομοταγών  αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  5 Απριλίου έως  και 31 Μαΐου 2017 στον σύνδεσμο:  http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/form.php ,. Η  υποβληθείσα  αίτηση  πρέπει   να  εκτυπωθεί   και   να  συμπεριληφθεί   στον  φάκελο  υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο  Πτυχίου/Διπλώματος  ( οι  τίτλοι  σπουδών  της αλλοδαπής  πιστοποιούνται  με  βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

3. Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  ( όπου  θα  αναγράφεται  ο  ακριβής  μέσος  όρος  βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και  αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αποδεικτικό  γνώσης,  επιπέδου  Β2,  μιας  ξένης  γλώσσας  - υποχρεωτικό  δικαιολογητικό  ( αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) , όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. 

5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Επιπλέον,  εάν  υπάρχουν , κατατίθενται:

i. Τίτλος Μεταπτυχιακού διπλώματος (τίτλος μεταπτυχιακού)
ii.Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής)
iii.Πιστοποιητικά Επάρκειας  γνώσης  2 ης ξένης  γλώσσας  επιπέδου  Β2  και  άνω,  όπως  αυτά  αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ 
iv. Αποδεδειγμένη   συμμετοχή   σε  ερευνητικά   προγράμματα   αναγνωρισμένου   φορέα   σε  αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ
v. Επιμορφωτικά  προγράμματα αναγνωρισμένου  φορέα  σε  αντικείμενα  σχετιζόμενα  με  την  κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.
vi. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
vii. Προφορικές  ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
viii. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια  ( Post )

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση). 

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017

Προκήρυξη

Δείτε όλη την προκήρυξη αναλυτικά

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018​

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας