Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πατρών

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» (https://www.ceid.upatras.gr/el/postgraduate/ety), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως 60 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:
(α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Η/Υ,
(β) Διπλωματούχοι  ΑΕΙ άλλων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής
(γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας,
(δ) Πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης
(ε) Πτυχιούχοι των  Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ.
(στ) Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών της αλλοδαπής

Δεκτές γίνονται και αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από το πτυχίο ή δίπλωμα, εφόσον συμπεριλαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο καρτέλας και βεβαίωση του τμήματος προέλευσης η οποία να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α χρωστά λιγότερα από 5 (το 5 συμπεριλαμβάνεται) μαθήματα (μετά την εξέταση του Ιουνίου) συν την διπλωματική εργασία. Όσοι επιλεγούν και δεν έχουν πτυχίο πρέπει να ορκισθούν στην πρώτη ορκωμοσία μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Όσοι δεν ορκισθούν δεν θα εγγράφονται. Επιπλέον των 60 εισακτέων του μεταπτυχιακού προγράμματος και βάσει συμφωνιών του Τμήματος και κατόπιν έγκρισης από τη Γ.Σ. μπορεί να επιλέγονται πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΕΤΥ καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από ελληνικό η διεθνή οργανισμό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2017 το αργότερο να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΟΝΟ με χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις είτε είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη, η γενική βαθμολογία, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, οι συστατικές επιστολές κτλ.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017. Σημειώνεται ότι η φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών στα μαθήματα του προγράμματος στα οποία είναι εγγεγραμμένοι είναι υποχρεωτική, σε ποσοστό 70%. Επιπλέον, είναι απαραίτητο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής να συνεισφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στα εργαστήρια του τμήματος αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή επικουρικού έργου όπως αυτό θα καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΤΜΗΥΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση υποψηφιότητας από τον ιστότοπο του τμήματος www.ceid.upatras.gr
• Βιογραφικό Σημείωμα.
• Επικυρωμένο Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου επικυρωμένο.
• Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
• Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές ( από μέλη ΔΕΠ).
• Προαιρετικά, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ερευνητικές δραστηριότητες, περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, επαγγελματική εμπειρία σε Πληροφορική.
• Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά Proficiency ή TOEFL ή με άλλα στοιχεία. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει και με προσωπική συνέντευξη.
• Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια εξωτερικού)

Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν ΜΟΝΟ με χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών μπορεί να βρεθούν και στην ιστοσελίδα: https://www.ceid.upatras.gr/el/postgraduate/ety

Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Καθ. Μπούρας Χρήστος e-mail: [email protected].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ
Τ.Κ. 26 504
FAX: 2610-993469, THΛ: 2610-996940
http://ceid.upatras.gr
e-mail: [email protected]

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου