Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων

Ιατρικής

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 18 μήνες

 • 2400
Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων

Θέμα: Προκήρυξη   εισαγωγής    πτυχιούχων    στο    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών   «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΚΑΙ   ΕΝΤΑΤΙΚΗ   ΘΕΡΑΠΕΙΑ   ΠΑΙΔΩΝ   ΚΑΙ

ΕΦΗΒΩΝ» του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εφήβων. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Hδιάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοια ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του προγράμματος και από εργαζόμενους.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, γ) άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως φυσικοθεραπείας, επισκεπτών υγείας, μαιευτικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Δίδακτρα: Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.400€, για το σύνολο του Προγράμματος. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε περιόδους που θα ορίσει η ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής

 

 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ.

Υποτροφίες: Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής καταβολής διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Φορέων.

 

Η επιλογή για την εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το ΠΜΣ
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
 • Ενδιαφέρον του υποψηφίου για την εντατική θεραπεία παίδων και εφήβων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
 • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
 1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από

την ιστοσελίδα του Προγράμματος. http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/entatiki-paidion

Η αίτηση πρέπει να σταλεί στη Γραμματεία ΚΑΙ με e-mail (σε αρχείο κειμένου όπως π.χ. WORD χωρίς υπογραφή) στη διεύθυνση: [email protected]

Για πτυχιούχους:

 1. Αντίγραφο Πτυχίου (για τα πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο τα αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία του πτυχίου) και
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για τελειόφοιτους:

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική- επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Πρόγραμμα
 4. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 5. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017:

 • είτε με συστημένη επιστολή, (τελευταία ημερομηνία αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή courier), στη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών

ΤΘ 2208, ΤΚ700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

με την ένδειξη «Φάκελος Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων»

 • είτε απευθείας κατάθεση στη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πτέρυγα 7Α, γραφείο 7Α- 110)

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου