Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Νηπιαγωγών

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • 18 μήνες

 • 2800
Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός Αντικείμενο:

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και την έρευνα. Έχει ως αφετηρία το διεθνή πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα εργασιακά προβλήματα και επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού.

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της γνώσης και της έρευνας σε περιοχές που άπτονται την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης επικοινωνίας, στην επικοινωνία στους οργανισμούς και στη δυναμική των ομάδων. Το νέο ΠΜΣ καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία και επαγγέλματα, εφόσον προσφέρει επαγγελματικά εφόδια και ενασχολείται με το σύνολο των εκπαιδευτικών ενεργειών, οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σε όλα τα πεδία της ιεραρχίας, παρέχοντας επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα μελλοντικά εργασιακά τους καθήκοντα.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017‐2018

 

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με   τίτλο:

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Υ.Α. αρ. 3910 ΦΕΚ 1578/03‐06‐2016 τ. Β΄) το οποίο απονέμει:

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της  Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

Το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τon Ν. 3848/2010 πληροί τις προϋποθέσεις εξασφάλισης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

 

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχοντας ως αφετηρία το διεθνή πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα εργασιακά προβλήματα, επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνεται προτεραιότητα στις επικοινωνιακές δεξιότητες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση “ηγετικών”  προσωπικοτήτων, σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης της επικοινωνίας, ανάπτυξης “ηγετικών” δεξιοτήτων για υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και οργανισμών, σε στρατηγικές και πολιτικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το ποσό των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς αντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ

 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται:

 1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα,  τα  οποία  κατανέμονται  στα  δύο  πρώτα  εξάμηνα   σπουδών (Α΄ και Β΄)
 2. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Γ΄ εξάμηνο)

 

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 10 πιστωτικές μονάδες και κάθε μάθημα επιλογής πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

 

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

Η αξιολόγηση και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται ως εξής:

 

 1. Η γραμματεία του Π.Μ.Σ συλλέγει τα στοιχεία από τις Αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συντάσσει πίνακα υποψηφίων και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.
 2. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής σε δύο φάσεις αξιολόγησης:

 

Στην πρώτη φάση, γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που    πιστώνονται    με     α.μ.     αναφέρονται     στον     παρακάτω  πίνακα. Ο συντελεστής βαρύτητας στην πρώτη φάση είναι 70%.

 

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (δια ζώσης) των προκρινόμενων υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

Ο συντελεστής βαρύτητας στη δεύτερη φάση είναι 30%.

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (70%)

Μέγιστος αριθμός α.μ.

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

Π.χ: 10x2=20

20

Αριθμός   προπτυχιακών   μαθημάτων    σχετικών   με    το αντικείμενο του ΠΜΣ

0 μαθήματα = 0 α.μ.

1 έως 3 μαθήματα = 5 α.μ. 4 έως 6 μαθήματα = 10 α.μ.

10

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σχετικής ή μη με το αντικείμενο του ΠΜΣ

Μη εκπόνηση = 0 α.μ.

Μη σχετική εργασία = 5 α.μ. Σχετική εργασία = 10 α.μ.

10

Αποδεδειγμένη προγράμματα Καθόλου  = 0 α.μ.  1 εξάμηνο = 5 α.μ.

2 εξάμηνα = 10 α.μ.

συμμετοχή

σε

επιμορφωτικά

10

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

10

Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ

 1. α.μ. ανά δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου

1,5 α.μ. ανά κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο

 1. α.μ. ανά δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
 2. α.μ. ανά βιβλίο ή μονογραφία

10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (30%)

Μέγιστος αριθμός α.μ.

Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ

10

Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ή άλλης δραστηριότητας

10

Παρουσίαση δραστηριότητας σχετικής με το ΠΜΣ

5

Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας‐ωριμότητα υποψηφίου

5

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και την παρουσία τους κατά την προφορική συνέντευξη συντάσσει Πίνακα Επιτυχόντων/ουσών και  Πίνακα Επιλαχόντων/χουσών κατά αξιολογική σειρά. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/χουσών για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, καθώς και ο τόπος και η ώρα που θα διεξαχθεί η συνέντευξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://nured.uowm.gr/category/news/grammateia-pms/

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Φλώρινα.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

 

1.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ)
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

 

 1. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας, που να πιστοποιεί την ικανοποιητική εκμάθηση της γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω).

Τα αναφερόμενα, κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 

Να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης, στην παρούσα Προκήρυξη, προθεσμίας στον σύνδεσμο https://goo.gl/L1PdB7

 

Για το δικαίωμα συμμετοχής τους οι υποψήφιοι καταβάλουν τέλος συμμετοχής 20€ σε ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡ. ΛΟΓ.:  GR33 0172 2500 0052 5004 4580 343

Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: τέλος συμμετοχής και ονοματεπώνυμο καταθέτη, καθώς και ο κωδικός έργου 1383.

Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

 

1. Να αποστείλουν με απλό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης, στην παρούσα Προκήρυξη, προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει το απόκομμα της κατάθεσης του τέλους συμμετοχής και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας‐Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 31/03/2017 έως 30/06/2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. επικοινωνίας 2385055100, 2385055102, email: [email protected]

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Σωτηρία Τριαντάρη αναπλ. καθηγήτρια

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου