Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής

 • Ενεργή
 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • 18 μήνες

Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση’ αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων στο θέμα της παιδαγωγικής, πολιτικής, φιλοσοφικής, θεωρητικής και ιστορικής πτυχής της ειδικής ενταξιακής και ενιαίας εκπαίδευσης και στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και πρακτική αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία (ειδικές ανάγκες).  Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα μεθοδολογίας της έρευνας, τη χρήση της τεχνολογίας στην ενιαία τάξη και ευρύτερα κοινωνικά θέματα αναπηρίας.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο κλάδος αποσκοπεί στο να:

 1. Προσφέρει γνώσεις στο θέμα της παιδαγωγικής, πολιτικής, φιλοσοφικής, θεωρητικής και ιστορικής πτυχής της ειδικής, ενταξιακής και ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 2. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, αξιολόγηση και πρακτική αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν στο γενικό σχολείο.

 3. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της έρευνας, στον τομέα της Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στο να:

 1. Προσφέρει γνώσεις και να ενθαρρύνει κριτική σκέψη που σχετίζεται με τις διάφορες φιλοσοφίες που επικράτησαν σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.

 2. Προσφέρει γνώση και ενθαρρύνει κριτική σκέψη σε σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.

 3. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των παιδιών στα πλαίσια της Ενιαίας Εκπαίδευσης.

 4. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που να καθιστούν τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/ές να χειριστούν τις διάφορες περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία που μπορεί να είναι ενταγμένα στο γενικό σχολείο.

 5. Ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων και μοντέλων έρευνας στον τομέα της Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης, ώστε να ασκήσουν δυναμικά το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί και/ή ερευνητές.

 6. Καλλιεργήσει τη θετική στάση των συμμετεχόντων προς την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 1. Σχεδιάζουν, πραγματοποιούν και παρουσιάζουν εκπαιδευτική έρευνα στο επίπεδο που προβλέπεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες στο χώρο της ενιαίας εκπαίδευσης.

 2. Εμβαθύνουν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανάλυση δεδομένων με στατιστικές τεχνικές που αξιοποιούνται στην έρευνα στο χώρο της Ενιαίας Εκπαίδευσης ή σε σχεδιασμό, πραγματοποίηση και παρουσίαση προχωρημένων Ερευνών Ποιοτικής έρευνας.

 3. Εκπονήσουν μεταπτυχιακή έρευνα σε εξειδικευμένο θέμα Ενιαίας Εκπαίδευσης.

 4. Αναλύουν και εξηγούν τη σχέση φιλοσοφίας και παιδείας ή να κατανοήσουν θεσμούς , διαδικασίες και αποτελέσματα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από κοινωνιολογική άποψη ή να εξετάσουν / σχολιάζουν / συζητούν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της επιστήμης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να εφαρμόζουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες στην εκπαιδευτική πράξη ή να αναπτύξουν στάσεις ως εκπαιδευτικοί, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί κανείς με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.

 5. Κατανοήσουν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν στην κατασκευή της αντίληψης για την αναπηρία, η οποία δημιουργείται από την κοινωνία και καταλήγει στο σχολικό σύστημα, καθώς και την πολιτική, ιστορική και κοινωνιολογική πτυχή της εξέλιξης της Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με διαφορετικές αναπηρίες και των παιδιών που αποτελούν μειονότητα/ες σε ένα σχολείο.

 6. Διαφοροποιούν σε επίπεδο διδασκαλίας και υλικού με γνώμονα την αποτελεσματική στήριξη όλων των μαθητών/ τριών μια ενιαίας τάξης.

 7. Σχεδιάζουν προγράμματα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες παιδιών με αναπηρία και στις ανάγκες του ευρύτερου αναλυτικού προγράμματος και της προσέγγισής του προς την ενιαία εκπαίδευση.

 8. Αναλύουν και εφαρμόζουν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται για τα παιδιά με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες ή/και να αντιμετωπίζουν παιδιά με γνωστικές ή νοητικές αναπηρίες στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, ή / και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ψυχοσυναισθηματικές αναπηρίες και σχεδιάζουν / εφαρμόζουν τεχνικές για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

 9. Αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών με αναπηρία για αποτελεσματική συνεργασία με αυτούς.

 10. Αναλύουν και συζητούν σύγχρονες θεωρητικές απόψεις, τάσεις και πρακτικές ή/ και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν ή / και επηρεάζουν τη θεωρία και πράξη της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 11. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε μία ενιαία τάξη και την εν γένει παιδαγωγική διαδικασία, όπως αυτή οργανώνεται στη σχολική μονάδα καθώς και ως εργαλείο πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της γνώσης.

 12. Εξοικειωθούν με το σχολικό περιβάλλον της Ενιαίας Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν σχολική εμπειρία μέσα από εφαρμογή στην πράξη του περιεχομένου και των μηνυμάτων των σπουδών τους.

Κάντε εδώ την αίτηση σας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου