Ειδική Εκπαίδευση

  • Ανενεργή
  • Frederick

  • 18 μήνες

Μεταπτυχιακά

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία.

Στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε θέματα Ειδικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει επιστημονική ενημέρωση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο (γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή εξατομικευμένη ειδική εκπαίδευση) αλλά και σε άλλους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Το παρόν Πρόγραμμα θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε ένα τομέα στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.

Στόχοι Προγράμματος

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές / - τριες αναμένεται να γνωρίζουν και να βλέπουν με κριτικό πνεύμα το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

Να Γνωρίζουν Θέματα Που Αφορούν: Τον Εννοιολογικό Προσδιορισμό Της Ενιαίας Και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Διαφορετικά Μοντέλα Προσέγγισης Της Αναπηρίας, Την Ιστορική Και Θεσμική Εξέλιξη Της Ειδικής Αγωγής Και Του Αιτήματος Για Ενταξιακή Εκπαίδευση, Καθώς Και Ζητήματα Που Αφορούν Την Εκπαιδευτική Πράξη, Όπως Οι Δομές Και Λειτουργίες Του Ειδικού Και Ενταξιακού Σχολείου Και Η Διαφοροποιημένη Προσέγγιση Στη Διδασκαλία.

Να Κατανοούν Και Να Ενσωματώνουν Βασικές Έννοιες Της ΠΕ Και Εναλλακτικά Μοντέλα Στη Διαχείριση Δύσκολων Περιπτώσεων/Μαθητών Με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

Να Κατανοούν Θεωρητικά Τα Μοντέλα Αλλά Και Να Κάνουν Κριτική Ανάλυση Των Διαφόρων Μεθόδων Και Ψυχοπαιδαγωγικών Τεχνικών Που Χρησιμοποιούνται Στο Πλαίσιο Της Τάξης Για Την Προαγωγή Της Ένταξης Των Μαθητών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες.
Να Έχουν Μία Διαφορετική Αντίληψη Για Το Σχολικό Πλαίσιο, Και Να Μπορούν Να Συνεργάζονται Με Άλλους Ειδικούς Και Γονείς Σε Μία Πάντοτε Ενταξιακή Υποστηρικτική Προοπτική Των Μαθητών Με ΕΕΑ.

Να Κατανοούν Τις Βασικές Αρχές Οι Οποίες Διέπουν Την Ανάπτυξη Του Ατόμου Στους Βασικούς Τομείς Κατά Τη Διάρκεια Της Βρεφικής, Νηπιακής, Σχολικής Και Εφηβικής Ηλικίας Και Να Γνωρίσουν Την Τυπική Πορεία Της Ανάπτυξης Σε Αυτούς Τους Τομείς. Επίσης, Να Κατανοούν Την Αλληλεπίδραση Μεταξύ Γενετικών Και Περιβαλλοντικών Παραγόντων Κατά Τη Διάρκεια Της Ανάπτυξης.

Να Γνωρίζουν Τις Πιθανές Αποκλίσεις Από Την Τυπική Πορεία Της Ανάπτυξης, Με Ειδικότερους Στόχους Την Εξοικείωσή Τους Με Βασικά Θέματα Της Ψυχοπαθολογίας Του Παιδιού Και Του Εφήβου, Την Ευαισθητοποίησή Τους Ως Προς Τους Ειδικούς Τρόπους Προσέγγισης Που Απαιτούνται Στις Περιπτώσεις Των Παιδιών Και Των Εφήβων Με Αναπτυξιακά Προβλήματα Και Την Επαφή Τους Με Τις Βασικές Θεραπευτικές Μεθόδους Για Την Αντιμετώπιση Των Προβλημάτων Αυτών.

Να Κατανοούν Και Να Διενεργούν Με Ευαισθησία Και Επιτυχία Μεθόδους Αξιολόγησης, Με Σκοπό Την Αναγνώριση Των Ειδικών Αναγκών Και Την Ανάπτυξη Των Δεξιοτήτων Των Μαθητών, Μέσα Σε Ένα Περιβάλλον Ένταξης Όλων Των Παιδιών.

Να Γνωρίζουν Ποικίλες Μορφές Ειδικών Αναγκών, Τους Αιτιολογικούς Παράγοντες, Τα Διαγνωστικά Κριτήρια Και Τα Χαρακτηριστικά Των Πιο Συχνών Διαταραχών/Δυσκολιών/Αναπηριών.

Να Κατανοούν Βασικές Μεθόδους Σχεδιασμού, Διεξαγωγής Και Κριτικής Ανάλυσης Της Έρευνας Και Ειδικότερα Της Εκπαιδευτικής Έρευνας Σε Θέματα Ειδικής Και Ενιαίας Εκπαίδευσης.

Να Είναι Σε Θέση Να Σχεδιάζουν Και Να Αναπτύσσουν Είτε Ποιοτική Είτε Ποσοτική Έρευνα

Διαδικασία εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
Αίτηση

Β) Προεγγραφή

Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα
Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.
Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου