Ειδική Εκπαίδευση

  • Ανενεργή
  • Frederick

  • 18 μήνες

Μεταπτυχιακά

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία.

Στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε θέματα Ειδικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει επιστημονική ενημέρωση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο (γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή εξατομικευμένη ειδική εκπαίδευση) αλλά και σε άλλους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Το παρόν Πρόγραμμα θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε ένα τομέα στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.

Στόχοι Προγράμματος

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές / - τριες αναμένεται να γνωρίζουν και να βλέπουν με κριτικό πνεύμα το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

Να Γνωρίζουν Θέματα Που Αφορούν: Τον Εννοιολογικό Προσδιορισμό Της Ενιαίας Και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Διαφορετικά Μοντέλα Προσέγγισης Της Αναπηρίας, Την Ιστορική Και Θεσμική Εξέλιξη Της Ειδικής Αγωγής Και Του Αιτήματος Για Ενταξιακή Εκπαίδευση, Καθώς Και Ζητήματα Που Αφορούν Την Εκπαιδευτική Πράξη, Όπως Οι Δομές Και Λειτουργίες Του Ειδικού Και Ενταξιακού Σχολείου Και Η Διαφοροποιημένη Προσέγγιση Στη Διδασκαλία.

Να Κατανοούν Και Να Ενσωματώνουν Βασικές Έννοιες Της ΠΕ Και Εναλλακτικά Μοντέλα Στη Διαχείριση Δύσκολων Περιπτώσεων/Μαθητών Με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

Να Κατανοούν Θεωρητικά Τα Μοντέλα Αλλά Και Να Κάνουν Κριτική Ανάλυση Των Διαφόρων Μεθόδων Και Ψυχοπαιδαγωγικών Τεχνικών Που Χρησιμοποιούνται Στο Πλαίσιο Της Τάξης Για Την Προαγωγή Της Ένταξης Των Μαθητών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες.
Να Έχουν Μία Διαφορετική Αντίληψη Για Το Σχολικό Πλαίσιο, Και Να Μπορούν Να Συνεργάζονται Με Άλλους Ειδικούς Και Γονείς Σε Μία Πάντοτε Ενταξιακή Υποστηρικτική Προοπτική Των Μαθητών Με ΕΕΑ.

Να Κατανοούν Τις Βασικές Αρχές Οι Οποίες Διέπουν Την Ανάπτυξη Του Ατόμου Στους Βασικούς Τομείς Κατά Τη Διάρκεια Της Βρεφικής, Νηπιακής, Σχολικής Και Εφηβικής Ηλικίας Και Να Γνωρίσουν Την Τυπική Πορεία Της Ανάπτυξης Σε Αυτούς Τους Τομείς. Επίσης, Να Κατανοούν Την Αλληλεπίδραση Μεταξύ Γενετικών Και Περιβαλλοντικών Παραγόντων Κατά Τη Διάρκεια Της Ανάπτυξης.

Να Γνωρίζουν Τις Πιθανές Αποκλίσεις Από Την Τυπική Πορεία Της Ανάπτυξης, Με Ειδικότερους Στόχους Την Εξοικείωσή Τους Με Βασικά Θέματα Της Ψυχοπαθολογίας Του Παιδιού Και Του Εφήβου, Την Ευαισθητοποίησή Τους Ως Προς Τους Ειδικούς Τρόπους Προσέγγισης Που Απαιτούνται Στις Περιπτώσεις Των Παιδιών Και Των Εφήβων Με Αναπτυξιακά Προβλήματα Και Την Επαφή Τους Με Τις Βασικές Θεραπευτικές Μεθόδους Για Την Αντιμετώπιση Των Προβλημάτων Αυτών.

Να Κατανοούν Και Να Διενεργούν Με Ευαισθησία Και Επιτυχία Μεθόδους Αξιολόγησης, Με Σκοπό Την Αναγνώριση Των Ειδικών Αναγκών Και Την Ανάπτυξη Των Δεξιοτήτων Των Μαθητών, Μέσα Σε Ένα Περιβάλλον Ένταξης Όλων Των Παιδιών.

Να Γνωρίζουν Ποικίλες Μορφές Ειδικών Αναγκών, Τους Αιτιολογικούς Παράγοντες, Τα Διαγνωστικά Κριτήρια Και Τα Χαρακτηριστικά Των Πιο Συχνών Διαταραχών/Δυσκολιών/Αναπηριών.

Να Κατανοούν Βασικές Μεθόδους Σχεδιασμού, Διεξαγωγής Και Κριτικής Ανάλυσης Της Έρευνας Και Ειδικότερα Της Εκπαιδευτικής Έρευνας Σε Θέματα Ειδικής Και Ενιαίας Εκπαίδευσης.

Να Είναι Σε Θέση Να Σχεδιάζουν Και Να Αναπτύσσουν Είτε Ποιοτική Είτε Ποσοτική Έρευνα

Διαδικασία εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
Αίτηση

Β) Προεγγραφή

Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα
Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.
Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμη των Υπολογιστών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας