Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  • Ανενεργή
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  • 24 μήνες

  • 3600
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

Σκοπός - Περιγραφή

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος» είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μελέτη, στη θεωρητική εμβάθυνση, στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμενο της διαφθοράς και ιδίως στο Δημόσιο Τομέα.

Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει σκοπό α) να προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική και σε βάθος θεωρητική γνώση για το αντικείμενό του, β) να παρέχει τα εφόδια για την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους συστηματικής μελέτης, εκπόνησης επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης των εγκληματολογικών και ποινικών όψεων της διαφθοράς, του σοβαρού οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως, των κοινωνικών συνθηκών που τα παράγουν, γ) να προσφέρει τα βασικά εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στους τομείς αυτούς μετά την αποφοίτησή τους, ως επαγγελματίες δ) να προσφέρει στοχευμένη εκπαίδευση σχετικά με πρακτικές όψεις και προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, την εφαρμογή του νόμου (έρευνα, έλεγχος, αξιοποίηση δεδομένων-πληροφορίας, όρια εφαρμογής του νόμου, ποινική αξιολόγηση περιστατικών, διακριτική ευχέρεια, δικαιώματα εμπλεκομένων κλπ) και τη λειτουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών, ε) να αναδείξει πρότυπα επαγγελματισμού των λειτουργών του ποινικοκατασταλτικού συστήματος, όπως και των στελεχών του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στ) να εφοδιάσει τους διδασκόμενους με επαρκείς γνώσεις για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση μέτρων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής και να τους καλλιεργήσει τις αναγκαίες ικανότητες στον τομέα αυτόν.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιτελέσουν επιστημονικό ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., να ανταποκριθούν ως στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στις ανάγκες πρόληψης και καταστολής των εν λόγω φαινομένων. Ειδικότερα, θα μπορούν να ανταποκριθούν στον σχεδιασμό και εφαρμογή ελέγχων, έρευνας, αποκάλυψης και πρόληψης των φαινομένων αυτών όπως και να αντιμετωπίσουν υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος, και τέλος να σχεδιάσουν επιμέρους μέτρα και ολοκληρωμένα προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

α) να έχουν επαρκή γνώση και να κατανοούν πλήρως τις επιστημολογικές οπτικές, τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις και οριοθετήσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, ως κοινωνικών φαινομένων με ποινική απαξία·

β) να διερευνούν, να αναλύουν, να σταθμίζουν και να αξιολογούν συστηματικά τα κοινωνικά αίτια, τους συστημικούς παράγοντες, το κοινωνικό – πολιτικό και το οικονομικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος·

γ) να γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και άπτεται των φαινομένων που αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ·

δ) να γνωρίζουν επαρκώς την ποινική και την ποινική δικονομική νομοθεσία που αφορά τις εν λόγω κατηγορίες εγκλημάτων και να κατανοούν τις δυνατότητες, τα όρια και τις συνέπειές της κατά την ποινική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών·

ε) να κατανοούν τον υποπολιτισμό (subculture), το mοdusoperandi, την επιχειρησιακή και κοινωνική οργάνωση των εμπλεκομένων με διάφορους τρόπους με τα φαινόμενα αυτά, ιδίως το νόημα που οι ίδιοι δίνουν στις πράξεις τους ·

στ) να αναγνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν τις ποικίλες μορφές εμφάνισής των προαναφερθέντων φαινομένων και το επίπεδο συμβιωτικής σχέσης τους με τη νόμιμη οικονομία, τη Δημόσια Διοίκηση και την πολιτική·

ζ) να διεξάγουν επιστημονική έρευνα και να προβαίνουν σε ποσοτικές και ποιοτικές συσχετίσεις και συγκριτικές αναλύσεις δεδομένων για την διάρθρωση και εξέλιξη φαινομένων αυτών ·

Στ) να αναλύουν συστηματικά, να επεξεργάζονται ποιοτικά και να συγκρίνουν συστηματικά, δεδομένα σχετικά με υποθέσεις·

η) να εξοικειωθούν με τις πολυδιάστατες πτυχές της αντεγκληματικής πολιτικής και ιδίως, να μπορούν: ηα) να αναλύουν, να συγκρίνουν, να αξιολογούν δικαιοπολιτικές διαφορές στις τάσεις, στα επιχειρησιακά πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής και τους παράγοντες που επιδρούν στη θέσπιση επιμέρους μέτρων· ηβ) να γνωρίζουν επαρκώς τη λειτουργία της ποινικής τυποποίησης και τους παράγοντες που επιδρούν στην θεσμοθέτησή της ηγ) να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις διεθνείς διαστάσεις και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών·

θ) να κατανοούν την επαγγελματική τους αποστολή κατά περίπτωση και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σταθμίζουν συνεχώς τη σημασία που έχει ο ρόλος τους ως επαγγελματιών και να ασκούν με νόμιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο καθήκοντα τους και ειδικότερα, θα είναι θέση: θα) να προβαίνουν σε συστηματικές συγκριτικές αναλύσεις διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων/ υποθέσεων εγκλημάτων· θβ) ως αρμόδιοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες πρόληψης και αποτροπής της συγκάλυψης των φαινομένων που εξετάζει το ΠΜΣ και στο εργασιακό τους περιβάλλον, θγ) να συντελέσουν ή να διευθύνουν πρωτοβουλίες ή διαδικασίες αποκάλυψης περιστατικών προστασίας ευάλωτων ατόμων και θυμάτων και απονομής δικαιοσύνης· θδ) να κατανοούν, να εφαρμόζουν κανόνες και να διεξάγουν ελέγχους, έρευνες και ανάκριση και να οργανώνουν το ανακριτικό υλικό σύμφωνα τους νόμους, τα διεθνή πρότυπα και τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· θδ) να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια με ορθολογικό ανθρωποκεντρικό και δικαιοκρατικό τρόπο· θστ) να αναπτύσσουν συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με συναδέλφους, συναρμόδιες αρχές, πολίτες, οργανισμούς κλπ ·

ι) να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν μέτρα, στρατηγικά προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής και επιμέρους πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αλλά και διαμορφώνουν σχέδια παρέμβασης ή διαχείρισης από τις αρχές επιμέρους υποθέσεων

 

Για την εκπλήρωση των στόχων του ΠΜΣ και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του διδακτικού έργου του μπορούν να συνάπτονται από τα αρμόδια όργανα του συνεργασίες με εθνικές και διεθνείς αρχές, φορείς, υπηρεσίες κλπ που επιτελούν έργο ανάλογο συναφές ή ταυτόσημο με τα αντικείμενα του ΠΜΣ ή που μπορούν να συνδράμουν στο έργο αυτό με σύγχρονα τεχνολογικά, οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Διάρκεια φοίτησης: η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου