Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολιτικών Μηχανικών

 • Ανενεργή
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • 18 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΕΜΠ

Το ΔΠΜΣ "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών" χορηγεί ένα υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που προάγει την επιστημονική γνώση και ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές τεχνολογικές ανάγκες της χώρας, με παράλληλη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης και της επιστημονικής αξίας του χορηγούμενου τίτλου του πενταετούς κύκλου βασικών σπουδών.

Στόχος του ΔΠΜΣ-ΔΣΑΚ είναι η δημιουργία επιστημόνων με βαθειά ειδίκευση στο διεπιστημονικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των κατασκευών για τη στελέχωση τεχνικών γραφείων και οργανισμών με απαιτήσεις εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και η παροχή του αναγκαίου  επιστημονικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης έρευνας για όσους επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.

Στόχοι

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των δομικών έργων συνδέονται άμεσα με την ανάγκη τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι σημαντικές βελτιώσεις στις αντοχές των παραδοσιακών υλικών διαμορφώνουν μαζί, με τις σύγχρονες μεθόδους αναλύσεως και κατασκευής, νέες συνθήκες για οικονομοτεχνικά πρόσφορες λύσεις στην κατασκευή των δομικών έργων. Παράλληλα, τα διάφορα έργα υποδομής (μεγάλες γέφυρες, δεξαμενές, αεροδρόμια, υπόγεια έργα, μετρό, σήραγγες, έργα μεταφοράς αερίου, κλπ.), απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την άρτια ανάλυση και τον σχεδιασμό τους. Επίσης, σημαντικά δομοστατικά θέματα σχετίζονται με τη συντήρηση-ενίσχυση υπαρχόντων έργων και μνημείων, ενώ η έντονησεισμικότητα της χώρας μας δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που σε ικανό βαθμό μπορούν να αντιμετωπισθούν με την αξιόπιστη ανάλυση και τον ορθό σχεδιασμό των δομικών έργων.

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπέβαλε το 1997 πρόταση για λειτουργία και χρηματοδότηση από την Ε.Ε Διατμηματικού - Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών”. Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από 1/2/98 βάσει των διατάξεων του Ν.2083/92 , των αποφάσεων του ΥΠΕΠΘ Β7 / 33 / 26.1.94 (ΦΕΚ Β 87 / 10.2.94) και Φ.711/153/Β7/378 (ΦΕΚ Β 628 / 30.7.96) καθώς και βάσει της από 19.2.98 ομόφωνης απόφασης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ που εγκρίθηκε με την από 20.2.98 απόφαση της Συγκλήτου. Με την 16/12/2005 απόφαση της Συγκλήτου στο ΔΠΜΣ έγινε προσθήκη νέων μαθημάτων και δημιουργία δύο ροών: Ανάλυση Δομικών Έργων και Σχεδιασμός Δομικών Έργων. Το 2014 το πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με την Αρ. 209731/Ζ1 (ΦΕΚ Β 3591 / 31-12-2014).

Ο Δομοστατικός Τομέας σε συνεργασία με τον Γεωτεχνικό Τομέα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ για την κάλυψη διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων οργάνωσε απο 1.2.98 το παρόν Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Πρόγραμμα αυτό συμπράττουν ακόμη οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Σκοποί

Η ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων ανάγκων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ.
Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Στο πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση αφενός στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αφετέρου στο σχεδιασμό των δομικών έργων με βάση τους Νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017- 2018

Ο Τομέας Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωτεχνικής της ιδίας Σχολής και με την σύμπραξη των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ, καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το ΔΠΜΣ, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τόσο η παρακολούθηση των μαθημάτων όσο και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική.

Στο Διατμηματικό αυτό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, απόφοιτοι Σχολών θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού, εφόσον πληρούν τις νόμιμες περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας προϋποθέσεις. Ο αριθμός εισακτέων -που πρέπει απαραίτητα να πληρούν ορισμένα ελάχιστα προσόντα- ορίζεται για το νέο ακαδημαϊκό έτος σε τριάντα πέντε (35).

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

 • Ο γενικός βαθμός διπλώματος
 • Η βαθμολογία στα σχετικά με το Πρόγραμμα προπτυχιακά μαθήματα
 • Η βαθμολογία στη διπλωματική εργασία.
 • Οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών.
 • Οι γνώσεις πληροφορικής
 • Η τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν
 • Οι συστατικές επιστολές.

Για την διαπίστωση της γνώσης ξένων γλωσσών ενδέχεται να ζητηθεί γραπτή εξέταση. Ενδέχεται, επίσης, να προγραμματιστεί συμπληρωματική συνέντευξη κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής. Τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 16/6/2017 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (e-mail: [email protected]) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 •  Αίτηση συμμετοχής, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.postgrad.structural.civil.ntua.gr).
 • Αντίγραφο Πτυχίου. Για τους απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ενδεχομένως πρόσθετων ξένων γλωσσών.
 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Αποδεικτικό ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει).
 •  Άλλοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 • Δύο συστατικές επιστολές.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ (κα. Χ. Ανδρίτσου  210772-3613), καθώς και στο Διαδίκτυο (www.postgrad.structural.civil.ntua.gr).

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου