Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜBA (Food Business MBA)

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πατρών

 • 24 μήνες

 • Με δίδακτρα
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜBA (Food Business MBA)

Αντικείμενο των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.

Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του ΜΠΣ θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής  οικονομίας.

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με την εκπαίδευση και δίνει βαρύτητα πέρα από την αφομοίωση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των φοιτητών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κρίσης των φοιτητών, της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης, η μετάδοση γόνιμης γνώσης, η αποφυγή της αποστήθισης, η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες, η καλλιέργεια της ικανότητας αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικής σκέψης. 

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος   2017-2018 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 609/Β´  /15-4-2015.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τέσσερα  (4)  εξάμηνα. Το  Π.Μ.Σ. συντίθεται από δεκαπέντε

 1. μαθήματα, που επιμερίζονται ισάριθμα στα τρία πρώτα εξάμηνα, και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. Ειδικότερα, στο α´ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στο β´ εξάμηνο τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επι- λεγόμενα μαθήματα, και στο γ´ εξάμηνο δύο (2) υποχρεωτικά και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα. Η εβδομαδιαία διδασκαλία κάθε μαθήματος συνίσταται από τρίωρη διάλεξη ή/και εργαστήριο ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Οι παρακολουθήσεις των διαλέ- ξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτικές και για τη διευκόλυνση εργαζόμενων φοιτη- τών το διδακτικό έργο παρέχεται απογευματινές ώρες. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. στη

«Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), απαι- τούνται οι επιτυχείς εξετάσεις των δεκαπέντε μαθημάτων και της διπλωματικής εργασί- ας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

α) πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων,

β) Πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομί- σουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών  τους.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων με δυνατότητα καταβολής σε τέσσερις δόσεις. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων του προγράμματος, ήτοι έξι (6) υποτρο- φίες για 30 εισακτέους. Οι υπότροφοι επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, και ο κατάλογος επικυ- ρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του  Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να υποβάλουν τις   αιτήσεις εισαγωγής από την πα‐ ρακάτω    δικτυακή πύλη, καταχωρώντας τα  απαραίτητα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

καθώς και να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που καταχώρησαν και να την απο- στείλουν ταχυδρομικά (συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχει- ρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος)
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμο- λογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι- κής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν έγκαιρα για ατομική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τρία μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ο κατάλογος των εισακτέων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο στόχος της επιτροπής είναι η επιλογή των υποψηφίων με το πιο κατάλληλο και συμπαγές υπόβαθρο, γι’ αυτό θα συνεκτιμηθούν κριτήρια όπως η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών, ο βαθμός πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, διακρίσεις και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως Proficiency, E.C.D.L., G.M.A.T.), η ανταπόκριση του υποψηφίου στη συνέντευξη,   κ.ά.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Τμήματος (www.deapt.upatras.gr) και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121).

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Γρηγόριος Μπεληγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου