Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Ενεργή
 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • 18 μήνες

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει εκτενής εκπαίδευση στη γενικότερη διαχείριση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης τη στρατηγική, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση πληροφοριών, την ηγεσία, την καινοτομία, τους ανθρώπινους πόρους, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση αλλαγής. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, και τους παρέχει αναγκαίες δεξιότητες για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των βασικών τεχνικών επικοινωνίας και το ρόλο της τεχνολογίας των πληροφοριών στους οργανισμούς.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οικονομικά, Βιομηχανία, Εμπόριο, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Start-up, Κυβέρνηση και Ημικρατικοί Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του ΜΒΑ προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πολυθεματική γνώση και ικανότητες διοίκησης και να δημιουργήσει ολοκληρωμένους επιχειρηματίες που να μπορούν να εργαστούν σε διαφορετικά οργανωτικά σχήματα στο σημερινό επιχειρηματικό κόσμο με επιχειρηματικές δεξιότητες και ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Παραμένοντας σε συνεχή στενή επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων, η Σχολή αντιδρά άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τις συνεχείς αλλαγές του περιεχομένου του προγράμματος MBA.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
 2. Να βοηθήσει το φοιτητή ν’ αναπτύξει κριτική, αποτελεσματική και δημιουργική σκέψη.
 3. Να αναπτύξει στο φοιτητή την εκτίμηση και το σεβασμό στις κοινωνικές, ιδεολογικές και ηθικές αξίες ως θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο του και να τον βοηθήσει ν’ αντιληφθεί τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνία και τη χώρα.
 4. Να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του φοιτητή και να του παρέχει επαρκή εξειδίκευση, ώστε να καλύψει τις βασικές επαγγελματικές του ανάγκες.
 5. Να εφοδιάσει το φοιτητή με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την ακαδημαϊκή ή / και επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να προετοιμάσει απόφοιτους με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και υπεύθυνες θέσεις.
 2. Να εξασφαλίσει μαθησιακή εμπειρία η οποία θα εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές γνώσεις  ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικούς ρόλους σε οποιοδήποτε τομέα στο χώρο των επιχειρήσεων.
 3. Να μυήσει τους φοιτητές στις θεωρίες της επιχειρησιακής συμπεριφοράς και στη σχέση των οργανισμών με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον καθώς επίσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων  όπως η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις και η αποτελεσματική επικοινωνία.
 4. Να παρέχει μια γενική θεώρηση της διοίκησης  μια εταιρίας ή ενός οργανισμού μέσα σε ένα σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να κατακτήσουν υψηλούς επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους. Οι MBA απόφοιτοι αναμένεται επίσης να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στο χώρο της διοίκησης και των επιχειρήσεων.  Το πρόγραμμα έχει θέσει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων να είναι σε θέση να διαπρέψουν σαν επαγγελματίες και σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ακολούθως:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσουν σε βάθος την λειτουργία και διοικητική οργάνωση οργανισμών και επιχειρήσεων;
 2. Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του, γοργά αναπτυσσόμενου, σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος;
 3. Διεξάγουν έρευνα σε  θέματα διοίκησης;
 4. Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων;
 5. Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων;
 6. Να διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες;
 7. Να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου