Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Νομικής

  • Ανενεργή
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • 12 μήνες

  • 2000
Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην με αριθ. 252/21.6.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων: Ι. α. Ειδίκευση Δικαίου της Διαιτησίας : 30 Ι. β. Ειδίκευση Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου :20 Ι. γ. Δικαστικοί Λειτουργοί : 5 ανά ειδίκευση, πέραν του ανωτέρω καθορισθέντος αριθμού. IΙ. Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει χωρίς εξετάσεις, βάσει του υποβαλλομένου φακέλου υποψηφιότητας. Τα κριτήρια επιλογής και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους, είναι τα εξής:

α)Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του του Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ειδίκευση επί 20 μόρια.

β) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου Νομικής επί 10 μόρια.

γ) Τυχόν ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις του υποψηφίου μοριοδοτείται από 0 έως 50 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

δ) Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μοριοδοτείται από 0 έως 30 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων. ε) Επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής, ως απαραίτητη προϋπόθεση. Η επάρκεια της γνώσης κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. 

Δείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου