Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα Νηπιαγωγών

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2.950
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ειδικότερα στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων – ερευνητών στον χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και της Ενταξιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποκτώντας εξειδικευμένες δεξιότητες καθίστανται ικανοί να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση, τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς και με φορείς, Ινστιτούτα και Κέντρα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ.αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης και κοινωνικών επιστημόνων που εμπλέκονται στην Ειδική Αγωγή, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας, τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την προκήρυξη

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της  Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 953/τ. Β΄/22-03-2017) καλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:  

1.«Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση −Educational  Sciences: Bilingual Special Education, (τριάντα πέντε θέσεις)
 
Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα, στην Κοζάνη (Σαββατοκύριακα) στο κτίριο  Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), συμπυκνωμένα και εντατικά.  
 
Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως  γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.950 ευρώ (950 ευρώ με την  έναρξη του εξαμήνου Α΄ και 1.000 ευρώ με την έναρξη των εξαμήνων Β΄ και Γ΄). Σε περίπτωση  διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων  τους, πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.  
 
Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται σε τριάντα πέντε (35)  μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά   

1.Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο από 5  Απριλίου έως και 1 Ιουνίου 2017: http://diaviou.nured.uowm.gr/pmsbse/form.php   

Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο  υποψηφιότητας. 

2.Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με  βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ) 

3.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος   βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας  και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ 

4.Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου Β2, μιας ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό  (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. 

5.Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

Επιπλέον, εφόσον   υπάρχουν,   κατατίθενται: 

i.Τίτλος Μεταπτυχιακού διπλώματος (τίτλος μεταπτυχιακού) 
ii. Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής) 
iii.Πιστοποιητικό Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω, όπως αυτά  αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ  
iv.Επιμορφωτικά προγράμματα, Προγράμματα δια-βίου αναγνωρισμένου φορέα σε  αντικείμενα σχετιζόμενα μόνο με την Ειδική Αγωγή ή/και την Ψυχολογία  
v.Αποδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με την Γενική και Ειδική  Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) καθώς και σε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα   (ΚΕΔΔΥ, παράλληλη στήριξη κ.α.).  
vi.Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές 
vii.Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
viii.Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
ix.Προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη ανακοίνωση (Poster) 
 
   Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής εργασίας είναι η  αναγραφή και του τίτλου της πτυχιακής (όχι μόνο ο βαθμός)  στην αναλυτική βαθμολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας (αναγραφή θέματος, 
βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο κατά προτίμηση σε cd.  

Στο κριτήριο υπ’ αρ. iv, που αναφέρεται στα επιμορφωτικά προγράμματα θα μοριοδοτηθούν  αποκλειστικά τα κάτωθι: 

●Οι απόφοιτοι των Διδασκαλείων: εξάμηνα τέσσερα (4) 
●Οι απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ: εξάμηνα δύο (2) 
●Οι κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ: εξάμηνα τέσσερα (4) 
●Βεβαίωση BRAIILΕ (1 εξάμηνο) 
●Βεβαίωση νοηματικής- 4 κύκλοι (1 μόριο για κάθε κύκλο) ή επάρκεια (4 μόρια) 
●Σεμινάρια Διά-Βίου στην Ειδική Αγωγή/Ψυχολογία τουλάχιστον συνεχόμενου  
τριμήνου και άνω.  
 
Στο κριτήριο υπ. αρ. v, που αναφέρεται στην αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, η  προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση πιστοποιείται από αντίστοιχες  βεβαιώσεις των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οργανικά ανήκουν. Η  προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, όταν σχετίζεται με την εκπαίδευση, φορείς και ιδρύματα  πιστοποιείται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. Η μοριοδότηση πέραν των 6 μηνών προσμετράται ανά μήνα. Η εθελοντική εργασία δεν μοριοδοτείται. 
 
Βεβαιώσεις παρακολούθησης ολιγόωρων ή ολιγοήμερων επιμορφωτικών προγραμμάτων  και σεμιναρίων δεν μοριοδοτούνται και γι’ αυτόν το λόγο να μην αποστέλλονται.  

Βεβαιώσεις παρουσιάσεων πρότζεκτ, εισηγήσεων ή προφορικών ανακοινώσεων σε  ημερίδες διαφόρων φορέων λαμβάνονται υπόψη, μόνο όταν σ’ αυτές υπάρχει επιστημονική  επιτροπή.   

Στα κριτήρια υπ’ αρ. vi έως viii, απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων συμμετοχής ή  αντιγράφων των σχετικών άρθρων (απλή φωτοτυπία).  

II. Κριτήρια /Μοριοδότηση 

Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που κατέθεσε ο/η υποψήφιος/α θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Κριτήρια Μοριοδότησης

1 Βαθμός πτυχίου x 5    50 μόρια
2 Πτυχιακή εργασία (μόρια μόνο εάν είναι σχετική με την Ειδική Αγωγή ή/και την Ψυχολογία) 5 μόρια
3 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 6 μόρια
4 Διδακτορικό δίπλωμα 8 μόρια
5 Επάρκεια γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω 3 μόρια
6 Αποδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με την Ειδική Αγωγή ή/και την Ψυχολογία (σημειώνονται μόνο όσα είναι τουλάχιστον 3 μηνών και άνω, ελάχιστος χρόνος 1 τρίμηνο συνεχόμενο, μέγιστος χρόνος 8 τρίμηνα) 8 μόρια συνολικά , 1 Τρίμηνο= 1 μόριο
7 Αποδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με την Γενική και Ειδική Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) καθώς και σε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα (ΚΕΔΔΥ, παράλληλη στήριξη κ.α.), ελάχιστος χρόνος 6 μήνες, μέγιστος χρόνος 60 μήνες = 5 έτη. Η μοριοδότηση, πέραν των 6 μηνών προϋπηρεσίας, προσμετράται ανά μήνα. 5 μόρια συνολικά
8 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (μέγιστος αριθμός 3): 6 μόρια συνολικά
9 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (μέγιστος αριθμός 2): 4 μόρια συνολικά
10 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (μέγιστος αριθμός 1): 4 μόρια
11 Προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη ανακοίνωση (Poster), (μέγιστος αριθμός 2 * 0.5): 1 μόριο

Σύνολο: 100 μόρια

ΙΙI.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
 
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων  
 
Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο  υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα  διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 5 Απριλίου έως και 1 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα 
ταχυδρομείου).  

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα  γνωστοποιηθεί εγκαίρως.  

Για το δικαίωμα συμμετοχής τους οι υποψήφιοι καταβάλουν τέλος συμμετοχής 20 € για την  αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας σε Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας:  
 
Τράπεζα Πειραιώς 
 
GR69 0172 2500 0052 5005 1818 029 
 Τέλος: 1385  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: Τέλος 1385 και το  ονοματεπώνυμο του καταθέτη. 
 
Το απόκομμα της κατάθεσης αποστέλλεται συνοδευτικά με τον φάκελο του υποψηφίου/ας  στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην κάτωθι διεύθυνση (Σε περίπτωση μη επιλογής του  υποψηφίου/ας το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται). 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών /Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ  «Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  2οχλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης  Τ.Κ. 53100 Φλώρινα 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις   ιστοσελίδες : 
http://blogs.uowm.gr/bilingualspecialeducation 
     http://www.nured.uowm.gr  
 
ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Νηπιαγωγών της  Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ώρες συνεργασίας  11:00-13:00, τηλ.: 2385055115, αρμόδια κ. Π. Τερζή).   Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να  απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό [email protected]  
 

Η διευθύντρια του ΠΜΣ 
Αναστασία Αλευριάδου 
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν./Π.Δ.Μ.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου