Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πατρών

 • 18 μήνες

 • 2700
Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το νέο Διαπανεπιστημιακό‐Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 313/4805 απόφαση (ΦΕΚ 753/21.03.2016 τ. Β’) και ισχύει όπως ενεκρίθη από τη ΣΕΣ του ΠΠ (αρ. Συνεδρ.76/13.01.2016) και τη ΣΕΣ του ΕΚΠΑ (αρ. Συνεδρ. 10/26.01.2016) και τις ΓΣΕΣ των Τμημάτων ΠΤΔΕ‐ΠΠ (αρ. Συνεδρ.08/23.06.2015) και ΠΤΔΕ‐ΕΚΠΑ (αρ. Συνεδρ. 9/21.1.2016) και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 3685/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών− STEM στην Εκπαίδευση».

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα  θα ξεκινήσει κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017‐ 2018. Τα μαθήματα θα γίνονται από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή απόγευμα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και τα εργαστήρια και οι πάσης φύσεως πρακτικές ασκήσεις, σεμινάρια κ.λπ. πραγματοποιούνται σε αίθουσες και σε εργαστήρια και των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων στην Πάτρα και στην Αθήνα.

Έδρα των διοικητικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση».

Ο τίτλος του ΜΔΕ στην αγγλική γλώσσα είναι «Interdisciplinary approach of Science, Technology, Engineering and Mathematics‐STEM in Education”. Η διεθνής αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι Master of Education (M.Ed). Το ΜΔΕ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε είκοσι

 1. Ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι η Αθήνα ή η Πάτρα.

 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

 

 Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους και προφορική συνέντευξη. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ http://stemeducation.upatras.gr

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι για την επιλογή τους απαιτείται ο βαθμός πτυχίου να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 6,5 και η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.

 

 Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι   αιτήσεις   των    υποψήφιων    μεταπτυχιακών    φοιτητών    θα   γίνουν    μόνο ηλεκτρονικά στην κάτωθι ιστοσελίδα: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm (κατά την είσοδό τους διατίθεται (manual) ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν‐επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης τους, μόνο σε μορφή pdf στα κατάλληλα πεδία που θα βρουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να καταθέσουν έως τις 31/5/2017 σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη την αίτησηυποψηφιότητας (ηλεκτρονική)
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS
 3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις τηςπροκήρυξης.
 4. Αναλυτική βαθμολογία, με ακριβή μέσο όρο
 5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).

 

 1. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 2. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30‐5‐2001‐(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 3. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

 

 Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2700 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. Η πρώτη δόση πρέπει να κατατεθεί κατά την ημερομηνία εγγραφής.

 

 Υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος θα δοθούν υποτροφίες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 Επικοινωνία και πληροφορί ς:

Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

 

 • Νίκος Κουτσάγγελος 2610969700
 • Λουίζα Βαγγελάτου 6937052167

 

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. : http://stemeducation.upatras.gr

Email: [email protected]

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου