Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

  • Ανενεργή
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  • 36 μήνες

  • 3250
061220160147

Σκοπός του προγράμματος από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:
Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη. 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization


Ειδικοί Στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι υλοποιούνται μέσα από το υλικό των 6 ΘΕ του Προγράμματος.

1. Υποχρεωτικές ΘΕ

1.1. Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 50)

Σ' αυτήν τη ΘΕ, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και κριτική θεώρηση, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας. Οριοθετείται το θεωρητικό πλαίσιο του σύγχρονου πεδίου της Διδακτικής των Γλωσσών / Πολιτισμών και εξετάζονται οι βασικοί άξονες που προσδιορίζουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του μαθήματος στην ξενόγλωσση τάξη. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της «Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής» η οποία στοχεύει στη δημιουργία ψυχολογικών κινήτρων και συνεπώς στη βελτίωση της διδακτικής / μαθησιακής πράξης. Σε όλο το υλικό της ΘΕ επιδιώκεται η προσέγγιση των ενδογλωσσικών, εξωγλωσσικών, ψυχολογικών και ιδεολογικών παραγόντων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των μαθημάτων στην ξενόγλωσση τάξη. 

1.2. Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 51)

Βασικός στόχος της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές / δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στον προφορικό λόγο. Σ' αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται καίρια ζητήματα, όπως οι ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου (σε γλωσσολογικό, πραγματολογικό και κινησιολογικό επίπεδο), οι σχέσεις και οι διαφορές ανάμεσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, οι σχέσεις μεταξύ κατανόησης και παραγωγής. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν μέσα στο υλικό της ΘΕ τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τις στρατηγικές αξιολόγησης κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, καθώς και με την έννοια και τους στόχους της αυτοαξιολόγησης.

1.3. Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 60)

Αυτή η ΘΕ στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές /δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στο γραπτό λόγο. Σ' αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται η θέση του προφορικού και του γραπτού λόγου στις διάφορες μεθοδολογίες καθώς και στην επικοινωνιακή προσέγγιση, οι εφαρμογές της Κειμενογλωσσολογίας στη διδασκαλία /εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς και οι δραστηριότητες κατανόησης / παραγωγής γραπτού λόγου. Βασικό άξονα μελέτης αποτελούν επίσης οι θεωρητικές αρχές και οι εφαρμογές τους στην αξιολόγηση της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου.

2. ΘΕ Επιλογής

2.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 61)

Οι φοιτητές καλούνται στο πλαίσιο αυτής της ΘΕ να κατανοήσουν την έννοια του πολιτισμού στις πολυσχιδείς εκφάνσεις της και ιδιαίτερα σε αυτήν του «συμπεριφορικού» ή καθημερινού πολιτισμού, να εμβαθύνουν στις σχέσεις γλώσσας και πολιτισμού, να ανακαλύψουν την ετερότητα, να συνειδητοποιήσουν τα στερεότυπα και τον εθνοκεντρισμό που υποδαυλίζουν το άνοιγμα προς τους άλλους πολιτισμούς και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Ο πρακτικός προσανατολισμός της ΘΕ, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους διδάσκοντες στα νέα δεδομένα της διδασκαλίας του πολιτισμού, αξιοποιεί τα σχετικά πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και προτείνει δραστηριότητες εφαρμόσιμες σε τάξεις, διαφόρων επιπέδων, που αποσκοπούν στην υιοθέτηση πολιτισμικών γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και στην κατάκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

2.2. Η τεχνολογία στη διδασκαλία τα γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 62)

Η ΘΕ εξετάζει την παρουσία και την προσφορά τόσο του video όσο και του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της διδασκαλίας / εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση αυτής της ΘΕ, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο ως παιδαγωγικά εργαλεία μπορεί να συντελέσει στη διεύρυνση των οριζόντων, στον εμπλουτισμό των προσεγγίσεων και κυρίως στον προβληματισμό του διδάσκοντος γύρω από καίρια ζητήματα της διδακτικής / μαθησιακής πράξης, ώστε να επαναπροσδιορίσει, αν χρειάζεται, τόσο τις εκπαιδευτικές του πρακτικές, όσο και τη θέση του μαθητή στη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

2.3. Η φωνητική και η διδακτική της (ΓΑΛ 63)

Βασική υπόθεση της ΘΕ είναι ότι η συστηματική διδασκαλία της φωνητικής συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η στήριξη των διδασκόντων τη γαλλική γλώσσα στις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές του μαθήματος της φωνητικής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις θεωρητικές γνώσεις της Φωνητικής / Φωνολογίας, που τους βοηθούν να εμβαθύνουν στο φωνολογικό σύστημα της γαλλικής γλώσσας. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις θεωρητικές γνώσεις στη διδακτική / μαθησιακή πράξη και να ανακαλύψουν με κριτική θεώρηση δραστηριότητες και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της φωνητικής.

2.4. Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΓΑΛ64)

Η Θεματική Ενότητα ΓΑΛ 64, η νεώτερη του Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών γαλλικής γλώσσας, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, επιχειρεί να καλύψει τις διδακτικές, μεθοδολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των καθηγητών, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες που απαιτεί η διδακτική προσέγγιση σε νεαρά κοινά όπως είναι οι μαθητές του Δημοτικού.

Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά του Προγράμματος 
Το μαθησιακό υλικό του Προγράμματος είναι πρωτότυπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού κοινού και έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σε όλες τις ΘΕ, είναι εμφανής η παιδαγωγική διάσταση του υλικού καθώς και η επικέντρωση στην αξιοποίησης του νοητικού και του συναισθηματικού δυναμικού του μαθητή κατά τη διδακτική / μαθησιακή πράξη.

Μέσα από στρατηγικές διεπίδρασης ανάμεσα στο υλικό και τον φοιτητή, επιχειρείται η προσέγγιση των ενδογλωσσικών, εξωγλωσσικών, ψυχολογικών και ιδεολογικών παραγόντων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, δραστηριότητες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, αλλά και μέσα από τη συνεχή επίκληση της διδακτικής εμπειρίας του διδάσκοντος.
 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 60

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή  Αγγλικής Φιλολογίας ή Γερμανικής Φιλολογίας ή Ισπανικής Φιλολογίας ή Ιταλικής Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ή Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, με πιστοποιημένη γνώση της γαλλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ (του Κ.Ε.Π.Α)."

Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους παρακάτω τίτλους:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχριτο 1999 οτίτλοςτουδιπλώματοςήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE)

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο 1996)

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I)

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου