Διαχείριση Τεκμηριών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νεές Τεχνολογίες

Αρχειονομίας και Bιβλιοθηκονομίας

  • Ανενεργή
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Διαχείριση Τεκμηριών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νεές Τεχνολογίες

Το Τμήμα μας είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της επιστήμης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.

 

Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας και γνώσεις πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση επιστημόνων ικανών να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τόσο ως επαγγελματίες, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Κατευθύνσεις:

1. Μουσειολογία

2. Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της

Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται

να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής

Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(ΜΔΕ).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Διαχείρισης των Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς με ειδίκευση στις εξής κατευθύνσεις: Μουσειολογία και Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της

ημεδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις μεταπτυχιακών

φοιτητών ανά κατεύθυνση:

1. Δέκα (10) θέσεις στην κατεύθυνση της Μουσειολογίας,

2. Δέκα (10) θέσεις στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής

Πληροφορίας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 στις ακόλουθες δύο

Θεματικές Περιοχές, ανά κατεύθυνση. Oι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν

εγκαίρως:

Α. Κατεύθυνση: «Μουσειολογία»

Εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Βασικές Αρχές Μουσειολογίας

2. Επιστήμη της Πληροφόρησης με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και

Πληροφόρησης

Eξεταστέα ύλη-Βιβλιογραφία:

1α) Α. Σαλή-Παπασαλή, 2007 (3η έκδοση). Μουσειολογία 1: Βασικές αρχές τήρησης

μουσειακών συλλογών. Αθήνα: εκδόσεις Μεταίχμιο.

1β) Α. Σαλή-Παπασαλή, 2006 (3η έκδοση). Μουσειολογία 2: Βασικές αρχές έκθεσης

μουσειακών συλλογών. Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο.

2) Γ.Δ.Μπώκος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης εκδόσεις Παπασωτηρίου,

Αθήνα 2001.

Β. Κατεύθυνση: «Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας»

Εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Πληροφορική

2. Επιστήμη της Πληροφόρησης με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και

Πληροφόρησης

Eξεταστέα ύλη-Βιβλιογραφία:

1α) Behrouz A. Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, εκδόσεις

Κλειδάριθμος, 2010.

Ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Εισαγωγή, αριθμητικά συστήματα, αναπαράσταση δεδομένων και αριθμών, αποθήκευση

δεδομένων, πράξεις με δεδομένα (αριθμητικές πράξεις, λογικές πράξεις, άλγεβρα Boole),

οργάνωση υπολογιστών, δίκτυα υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, αλγόριθμοι,

γλώσσες προγραμματισμού, δομές δεδομένων, αφηρημένοι τύποι δεδομένων, δομές

αρχείων.

1β) Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων,

εκδόσεις Τζιόλας 2012.

Ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα από το πρώτο μέρος του

βιβλίου:

Επισκόπηση των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, το

Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα, Αιτήματα με τη γλώσσα SQL.

2) Γ.Δ.Μπώκος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης εκδόσεις Παπασωτηρίου,

Αθήνα 2001.

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2016.

Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα

δικαιολογητικά:

- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (με δήλωση της κατεύθυνσης που επιλέγεται).

- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Αντίγραφο πτυχίου .

- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας .

- Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών

προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

- Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.

- Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και

αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που ο υποψήφιος αναφέρει

στο βιογραφικό του. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις

υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ ή

χορηγείται με fax από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν η επιτυχής εξέταση στη γραπτή

δοκιμασία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη), η γνώση άλλων γλωσσών, ο

βαθμός πτυχίου, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η προέλευση του υποψηφίου από

Τμήματα συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και

Μουσειολογίας καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελματική εμπειρία του

υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και

12/09/2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας,

Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100

Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη

Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418).

O Πρόεδρος του Τμήματος

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας

του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Εμμανουήλ Γεργατσούλης

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου