Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 24 μήνες

  • 2000
Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α.107313/B7, ΦΕΚΒ 1930/17/7/2014),

το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ειδικεύσεις:

(α) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και

(β) Επικοινωνία και Πολιτισμός. Το διετούς διάρκειας και πλήρους φοίτησης πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα τέταρτο εξάμηνο, το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος,

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση:

(α) να συμμετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) μαθήματα, και

(β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 25.000 λέξεων, την οποία πρέπει να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α.107313/B7, ΦΕΚΒ 1930/17/7/2014), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ειδικεύσεις:

(α) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και

(β) Επικοινωνία και Πολιτισμός. Το διετούς διάρκειας και πλήρους φοίτησης πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα τέταρτο εξάμηνο, το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση:

(α) να συμμετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) μαθήματα, και

(β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 25.000 λέξεων, την οποία πρέπει να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, και συναφών τμημάτων ΑΕΙ.

Δεκτοί μπορούν να γίνουν και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ, Ν. 2916/2001. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 11.00 π.μ. έως 13.00μ.μ., από την Πέμπτη 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017. Στην αίτησή τους οφείλουν να δηλώνουν την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικώς, θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου και, προκειμένου περί τίτλων από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνώριση της ισοτιμίας τους.

2. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και, προκειμένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.

3. Διπλώματα ή τίτλους πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε μια τουλάχιστον από τις βασικές διεθνείς γλώσσες.

4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία, είναι απαραίτητο να υποβληθεί αντίτυπο σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM). Αποδεικτικά που προσκομίζονται μετά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά.

6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΤΕΙ ή από ερευνητές Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, τη γενικότερη εκπαιδευτική, επιμορφωτική, ερευνητική/συγγραφική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους, όπως αυτή προκύπτει από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά για κάθε ειδίκευση.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, σε προφορική συνέντευξη που θα διεξαχθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2017 στο κτίριο του Τμήματος, στην οδό Εγνατίας 46, σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (http://www.jour.auth.gr/mtpx), στις αρχές του παραπάνω μηνός.

Η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήρια:

(α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της προτιμώμενης ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας,

(β) τον βαθμό κατανόησης εκ μέρους των υποψηφίων της προβληματικής που αναπτύσσεται στην καθορισμένη από την προκήρυξη του ΠΜΣ βιβλιογραφία και

(γ) τη συνάφεια των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η βιβλιογραφία για την προφορική συνέντευξη ορίζεται ως εξής για τις δύο ειδικεύσεις:

Α) Δημοσιογραφίας & Νέων Μέσων 1. Gillmor, D. (2006). Εμείς είμαστε το μέσο. Λαϊκή δημοσιογραφία από τον λαό, για το λαό. Αθήνα: Οξύ, Κεφ. 6, «Επαγγελματίες Δημοσιογράφοι συμμετέχουν στο διάλογο», σελ. 180- 217.

2.Σιαπέρα, Ε. και Δημητρακοπούλου, Δ. (2013). «Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία», Ζητήματα Επικοινωνίας 14-15: 30-46. 3. Hermida, A. (2011). «Twittering the news: The emergence of ambient journalism», Journalism Practice 4 (3): 297-308.

Β) Επικοινωνίας & Πολιτισμού 1. Jenkins, H. (2004). «The Cultural Logic of Media Convergence», International Journal of Cultural Studies 2004, 7(1): 33-43. 2. Castells, M. (2014). «The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective». Change: 19 key essays on how internet is changing our lives. 3. Simon, N. (2010). The Participatory Museum. Santa Cruz, California: Museum 2.0, Κεφ. 1 «Principles of Participation». O πίνακας των εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλλουν ποσό 500 ευρώ ανά εξάμηνο (για τα 4 εξάμηνα φοίτησης, συνολικά 2000 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράμματος σπουδών. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Κάθε χρόνο ένας αριθμός φοιτητών κάθε ειδίκευσης απαλλάσσεται από τα δίδακτρα (βάσει επίδοσης και οικονομικών κριτηρίων), προσφέροντας επικουρικό έργο στη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων του προγράμματος.

Ο αριθμός των φοιτητών καθορίζεται κάθε έτος από την ΓΣΕΣ του Τμήματος με γνώμονα τον συνολικό αριθμό των εισακτέων (ενδεικτικά, σε σύνολο 30 εισακτέων, τουλάχιστον 4 φοιτητές απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού κάθε έτος). Επιπλέον, κάθε χρόνο 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν (μετά από σχετική προκήρυξη και αξιολόγηση) ανταποδοτικές υποτροφίες που προκηρύσσει το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-992063.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπογραφή ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου