Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 4000
Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

 Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης καθώς και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών & κοινωφελών μονάδων

β) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών

γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκoύ έτους 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» το οποίο προσφέρει και την κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων» και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1182/08-05-2014 όπως τροποποιήθηκε από  το ΦΕΚ 2803/22-12-2015 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη α) Δημόσια Διοίκηση και β) στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές,  με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται διαδοχικά σε δύο φάσεις από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον αριθμό αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

α. επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή Θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

β. κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

γ. πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

δ. επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ε. επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

στ. κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες

ζ. συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

η. συστατικές επιστολές

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση με συντελεστές στάθμισης 70% και 30% αντίστοιχα, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση», Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες) τα παρακάτω :

1. Aίτηση (διαθέσιμη από τη γραμματεία και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://mpa.teicm.gr/).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο επίδοσης.

5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.

6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.

9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ (εάν υπάρχει).

11. Κάθε άλλο στοιχείο που οι υποψήφιοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 3.600 ευρώ συνολικά. Τα δίδακτρα είναι δυνατό να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://mpa.teicm.gr/) και στη γραμματεία του τμήματος, τηλ. 2321049135 (9 π.μ. – 3 μ.μ.), 2321049229 (3 μ.μ. – 7 μ.μ.), email: [email protected]).

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου