Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2100
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση

Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης, που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης  με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β: 1810/01-09-2009, 2725/18-11-2011, 3570/31-12-2012 και 876/8-4-2014), προκηρύσσει με την υπ΄ αριθ. 42/15-03-2017 απόφαση της ΓΣΕΣ είκοσι πέντε (25) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει­δίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.

Δεκτοί γίνονται, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι  ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οικονομικής κατεύθυνσης στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4 του Κανονισμού του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Οι υποψήφι/οι/ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 8-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  & Χρηματοοικονομικής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24 Σέρρες).

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teiser.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του (το ίδιο ισχύει και για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο).

   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του.  

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ  ΤΕΙ ή  Επιστημονικούς Συνεργάτες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (διδάκτορες).

6. Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας ως εξής:

6.1 Αγγλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge (Lower). γ) International English Language Testing System (IELTS) του Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council – IDP Education Australia IELTS.  δ) Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) του Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES). ε) Michigan Certificate of Competency in English (MCCE) του Πανεπιστημίου Michigan. στ) London Tests of English Level 3-Upper Intermediate Communication του EDEXCEL. ζ) Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. η) Πιστοποιητικό TOEFL. θ) Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ή

6.2 Γερμανικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τη γερμανική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) Zertifikat Deutsch Fur Den Beruf (ZDfB)  του Ινστιτούτου Goethe. γ) Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης. δ) Prufung Wirtschafts Deutsch (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. ε) Πτυχίο από γερμανόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο γερμανικής φιλολογίας ή

6.3 Γαλλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) DELF επιπέδου Β2. γ) Certificat Pratique De Langue Francaise (Sorbonne 1). δ) Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου της Γενεύης. ε)  DELF 1ER Degre (UNITES A1, A2, A3, A4)  στ) Πτυχίο από γαλλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο γαλλικής φιλολογίας.  

7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) ή επαγγελματικά περιοδικά, σχετικά με το επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα υπ΄ αριθ.  1 έως 6 υποχρεωτικά δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teicm.gr/ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το ΠΜΣ-ΧΛ&Δ παρέχεται με δίδακτρα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του (λόγω έλλειψης δημόσιας χρηματοδότησης), το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 700 ευρώ / εξάμηνο και συνολικά σε 2.100 ευρώ. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων από το 0,45% υπέρ ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (δηλαδή το σύνολο ή μέρος τους επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ), από το οποίο χρηματοδοτείται και συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136 και στην ιστοσελίδα www.teicm.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και περίληψή της να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα των Αθηνών, μία της Θεσσαλονίκης και μία των Σερρών.

 

Σέρρες 16.03.2017

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Γιώργος N. Μαγούλιος

Καθηγητής

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου