Χημική Ανάλυση- Έλεγχος Ποιότητας

Χημείας

  • Ανενεργή
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΕΚΠΑ

Αντικατάσταση της υπ’αρίθμ. Υ. Α. 103167/Β7/19.11.2003 (ΦΕΚ 1694/τ. Β) όπως έχει τροποποιηθεί με νεώτερες αποφάσεις και αφορά στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» των Πανεπιστημιακών Τμημάτων: Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: 1) Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 2) Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αναμορφωμένο το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν.3685/08.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο –Σκοπός

 Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης χημικής ανάλυσης, των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των ελέγχων ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος  είναι:

  1. Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρονες τεχνικές χημικής ανάλυσης και τις εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος.
  2. Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
  3. Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των χημικών βιομηχανιών (φαρμάκων, τροφίμων, υλικών) και των κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Χημική Ανάλυση- Έλεγχος Ποιότητας». Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων των συνεργαζόμενων Τμημάτων των ΑΕΙ στους χορηγουμένους τίτλους σπουδών. Η Ειδίκευση αυτή, σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων και διαγωνισμών, είναι ισοδύναμη με την Ειδίκευση της «Αναλυτικής Χημείας».

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημε­δα­πής ή ομοτα­γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμημάτων Α-Τ.Ε.Ι.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα όπως ο νόμος ορίζει, παρ. 1β  άρθρο 4 του ν. 3685/08

 

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΔΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα κατ΄ έτος που θα κατανέμονται στα δύο συνεργαζόμενα τμήματα.

 

._

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου