Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια

Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 • Ανενεργή
 • ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 • 18 μήνες

 • Με δίδακτρα
Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια

Σκοπός Προγράμματος

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βιώσιμη παραγωγή

υδρόβιων οργανισμών με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην βιώσιμη παραγωγή, η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσε−

ων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική διάσταση στις εφαρμογές και τεχνικές παραγωγής.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες επιστημονικής προσέγγισης του αντικείμενου.

Σκοποί του προγράμματος σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης είναι:

 1. Η γνώση και κατανόηση αρχών της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών και την ποικιλομορφία των ειδών που καλλιεργούνται και των σύγχρονων εξελίξεων

 2. Η κατανόηση και κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των αειφόρων πρακτικών στον τομέα της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών.

 3. Ανάπτυξη ικανοτήτων και κριτικής αξιολόγησης των νέων εξελίξεων της παραγωγής όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές

 4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα, και η σύνθεση των πληροφοριών από διεπιστημονικές πηγές.

 5. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.

 6. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υδατοπαραγωγικό τομέα επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα.

 7. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας−Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με την υπάρχουσα υποδομή (Αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι).

 

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού


 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του είναι η 10/12/2017. Η επιλογή των υποψηφίων ΜΦ θα γίνει έως την 20/12/2017.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος .

=======================================================================

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας–Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνει τον Οκτώβριου του 2017.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι είναι πλήρους φοίτησης και οδηγούν στη λήψη  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»  έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»  γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι και  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2000 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων είναι τμηματικός και περιγράφεται στις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στη Γραμματεία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και η έλλειψή τους αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα άρτιας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .
 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας 2631058253  κ. Κωστίνη Μαρία, από 7.30-15.30,  e-mail: ydad@teimes.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του είναι η 31/08/2017. Η επιλογή των υποψηφίων ΜΦ θα γίνει έως την 15/09/2017.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.tay.teiwest.gr/msc/

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου