Βιοεπιχειρείν

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • 18 μήνες

 • 6000
Βιοεπιχειρείν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, τύπου «ΜΒΑ» στη Βιοτεχνολογία, το οποίο διασυνδέει άμεσα την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με τις επιχειρήσεις, με ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών εξατομικευμένων εργαλείων κατάρτισης που επιτρέπουν στους φοιτητές να διεκδικήσουν άμεσα τη θέση που επιθυμούν στην αγορά.

Σχεδιάστηκε και συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τη συνεργασία της εταιρείας Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. με μακρά εμπειρία, ειδίκευση και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην επαγγελματική και επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διαχείριση καινοτόμων ευρωπαϊκών έργων, η οποία αναλαμβάνει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εντατική εξατομικευμένη πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε διαφορετικούς τομείς ως μέρος του προγράμματος σπουδών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Αθήνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (ΦΕΚ 443/ τ. Β’/24-3-2015).

Το Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ πλαισιώνει την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία στους τομείς:

 • φαρμάκων και υγείας
 • τροφίμων και διατροφής
 • περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας
 • βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής

με μαθήματα που αφορούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων, όπως:

 • εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
 • νομικό πλαίσιο για βιοεπιχειρήσεις  - πιστοποίηση
 • πηγές χρηματοδότησης
 • έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

και με ένα πρόγραμμα εντατικής εξατομικευμένης πρακτικής κατάρτισης, βασισμένης σε  διάγνωση αναγκών των φοιτητών, που περιλαμβάνει το σύνολο ή επιλογή από τα εξής:

 • προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με τους όρους της αγοράς
 • εικονικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους της αγοράς και εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για βελτιστοποίηση απόδοσης με βάση τον ανταγωνισμό
 • ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας 
 • προσομοίωση διαχείρισης επιχείρησης
 • δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης
 •  ψηφιακό μάρκετινγκ
 • διαχείριση έργων 
 • άλλες θεματικές, όπως αυτές θα προκύψουν από τη διάγνωση αναγκών

Bio

 

Επιπλέον, η μαθησιακή εμπειρία, καθόλη τη διάρκεια των σπουδών, εμπλουτίζεται περαιτέρω με σεμινάρια, επισκέψεις και πρακτικές ασκήσεις σε μεγάλο δίκτυο επιλεγμένων επιχειρήσεων, καθώς και διάδραση με διακεκριμένα στελέχη αυτών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.


Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική και η προετοιμασία για μια καριέρα στον κόσμο των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε βιοχημικές διεργασίες στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αποκτούν γνώσεις στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώσεων απαραίτητων για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Επιπλέον, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πλήρως διαφοροποιημένο από τα ακαδημαϊκά στερεότυπα στο σχεδιασμό, το πρόγραμμα σπουδών και την υλοποίησή του, εφόσον εισάγει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντατική εξατομικευμένη κατάρτιση σε συνεργασία με την καταξιωμένη στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά επιχείρηση Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., διατηρώντας, σταθερά, συνέργειες με ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων που μεταφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία της πραγματικής βιοικονομίας και αγοράς

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

BIOE


Προκήρυξη

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MSc in Bioentrepreneurship), που διοργανώνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην Αθήνα.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: [email protected] ή ταχυδρομικά: Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35, Αθήνα.

Λόγω έντονης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε την Προκήρυξη

Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές

Αναλυτικές πληροφορίες και πρότυπες φόρμες διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://bioepixirin.bio.uth.gr ή/και Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Τηλ. 2107273735

Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, διαρκεί 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) και είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης.

Γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  Τμημάτων  ανώτατης  εκπαίδευσης  (Α.Ε.Ι./A.T.E.I.) της ημεδαπής ή  αναγνωρισμένων  ομοταγών ιδρυμάτων  της αλλοδαπής. Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων και για την εγγραφή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι συνεντεύξεις υποψηφίων θα διεξαχθούν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017 και στην περίπτωση που η αίτησή τους γίνει δεκτή, για την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2017.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε δύο χιλιάδες € (2.000) ανά εξάμηνο.

Υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου οκτώ (8.0) και άνω απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων για το 3ο εξάμηνο (€2.000). Το ίδιο ισχύει και για το 10% των πρωτευσάντων φοιτητών στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Επισκέπτες του Spoudase 2017 που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2017 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μερική υποτροφία ύψους €1200. Δείτε περισσότερα εδώ

Ο/η νικητής/τρια του διαγωνισμού καινοτομίας Life Innovation (APIVITA - ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ) θα απαλλαγεί από το σύνολο των διδάκτρων. http://www.ekt.gr/el/news/20835

Πληροφορίεςhttp://bioepixirin.bio.uth.gr ή/και Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Τηλ. 2107273735

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμη των Υπολογιστών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας