Αμπελουργία - Οινολογία

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Φυτικής Παραγωγής

  • Ανενεργή
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 18 μήνες

  • 3600
Αμπελουργία - Οινολογία

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία και την Οινολογία, που αναφέρεται στην παραγωγή των αμπελουργικών προϊόντων, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων αμπελο-οινικής προέλευσης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι :

  • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον Άμπελο-οινικό Τομέα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στην Αμπελουργία και Οινολογία.
  • Η  δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των

συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης

Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν

από 09 Ιουνίου ως 08 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τα παρακάτω

δικαιολογητικά για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα το ακ. έτος 2017 - 2018.

1. Έντυπη αίτηση

2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του

υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται

πιστοποιητικό αναγνώρισης και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις

υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών

τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα

μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται), που υπολείπονται. Σε

περίπτωση εισαγωγής τους, η εγγραφή τους ισχύει υπό την προϋπόθεση περάτωσης των

σπουδών τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων

Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη

δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).

8. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση

Αγγλικής).

9. Δήλωση του Ν.1599/86 “ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος”.

10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφ’ όσον υπάρχουν), συναφείς

προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

11. Κάθε άλλο στοιχείο (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λ.π.) που κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα

συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη

άποψη.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονίας, Χημείας και άλλων Τμημάτων

Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων

ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν

προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα

γνωστικά αντικείμενα της Αμπελουργίας και Οινολογίας.

Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.

2. Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική,

επιπέδου «Lower» ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι

ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

3. Θέμα και βαθμός της πτυχιακής μελέτης συναφές προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Η ύπαρξη

πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.

4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίων.

5. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, συναφή προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, όπως

προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.

6. Η αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.

7. Προσωπική συνέντευξη από την Σ.Ε. και εξέταση ικανότητας κατανόησης αγγλικού κειμένου

αμπελο-οινικού περιεχομένου.

Οι σπουδές για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. του ανωτέρω προγράμματος διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά

εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τρίτο την

πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκηση και την έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής

διατριβής. Τα τέλη φοίτησης ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται σε 3.600 ευρώ και για τα τρία εξάμηνα

σπουδών.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία

441/23.04.2013), οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που

προβλέπονται από το Ν1697/ΦΕΚ 57/28.04.198, για την άσκηση του επαγγέλματος του οινολόγου,

έγγραφο απαραίτητο για να εργαστούν ως οινολόγοι με δυνατότητα υπογραφής σχετικών εγγράφων

που απαιτούν υπογραφή από Οινολόγο αλλά και να δύνανται να λειτουργήσουν οινολογικό

εργαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του

Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Ελ. Δροσινό (τηλ. 210 529 4713, e-mail: [email protected]), και στην Γραμματεία του

ΔΠΜΣ (κ Δ. Κομματά) τηλ: 210 529 4677, e-mail: [email protected] ή στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.

www.aua.gr)

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2017

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Ελευθέριος Χ. Δροσινός

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου