Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

11/01/2019 - 10:27

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις εκτάκτου προσωπικού ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΥ, μέσω σύμβασης χορηγίας υποτροφίας στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ με αντικείμενο την πραγματοποίηση έρευνας σχετικής με την μεταπτυχιακή εργασία φοιτητών η οποία εκπονείται στην κατεύθυνση Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ ή Διαστημικής Επιστήμης, Τεχνολογίες και Εφαρμογές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.

Απαιτούμενα Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχιούχος ΠΕ Φυσικός
2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην κατεύθυνση Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ ή Διαστημικής Επιστήμης, Τεχνολογίες και Εφαρμογές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
3. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ