Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ινστιτούτο Πληροφορικής

Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ινστιτούτο Πληροφορικής

18/02/2019 - 11:37

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό μέσω χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- Φοιτητής/Φοιτήτρια σε Μεταπτυχιακό́ Πρόγραμμα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό́ Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται παρακάτω.
- Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους (για τους άρρενες υποψηφίους).
- Εμπειρία στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση συστημάτων ασύρματων δικτύων.
- Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού Java, C.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Εμπειρία σε πλατφόρμες υποστήριξης υποδομών ΙοΤ.
- Εμπειρία στα πρωτόκολλα επικοινωνίας ΙΕΕΕ 802.15.4, 6LoWPAN, IEEE 802.11 και LoRaWAN.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αλέξανδρο Φραγκιαδάκη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ