Μεταπτυχιακή υποτροφία από το ΙΙΒΕΑΑ

Μεταπτυχιακή υποτροφία από το ΙΙΒΕΑΑ

11/12/2018 - 10:29

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ LASER», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-00976» και ακρωνύμιο «LP-DRUGS», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο εκ μέρους του IIBEAA τον κ.Κλινάκη προκηρύσσει ην κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

Μία (1) θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη - μεταπτυχιακού φοιτητή

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Βιολογία ή την Μοριακή Βιολογία και Γενετική
- Ο υποψήφιος/α να είναι εγγεγραμμένος/η σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο
- Εργαστηριακή εμπειρία: α) σε τεχνικές κυτταρικής και μοριακής Βιολογίας, β) στη χρήση πειραματόζωων και γ) σε κυτταροκαλλιέργειες

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ