Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

16/01/2019 - 10:19

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έναν μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στον τομέα της μεταλλουργίας, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 20.000 € η οποία προέρχεται από δωρεά του ΚΙΚΠΕ στη μνήμη Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουλιάν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
- Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
- Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
- Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
- Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
- Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ