Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

Σεμινάριο
 • Ανενεργή
 • AQS - Advanced Quality Services Ltd.

 • 1 ημέρα

 • Δωρεάν
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές οτι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή να χαθούν ευκαιρίες πώλησης αν το κόστος ειναι στην πραγματικότητα μικρότερο.

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την δομή κόστους του προϊόντος, καθώς και τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους, η αποτίμηση των αποθεμάτων και οι αναφορές απόκλισης κόστους.


Περιγράφονται, επίσης, για κάθε κατηγορία κόστους, η πρακτική μεθοδολογία και οι απαιτούμενοι έλεγχοι διασταυρώσεις στοιχείων με προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία κοστολόγησης.


Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν Εργαλείο σε Excel, με το οποίο γίνεται επιμερισμός των έμμεσων εξόδων (ΓΒΕ, Διοικητικά, Διάθεσης, R&D, Χρηματοοικονομικά), στα προϊόντα της επιχείρησης καθώς και Εργαλείο σε Access με το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί για το Activity Based Costing.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου


1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 • Κόστος και συστήματα παρακολούθησης κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους
 • Άμεσο και Έμμεσο κόστος
 • Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Οριακό κόστος
 • Πρότυπο κόστος (standard cost)
 • Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)
 • Κόστος Πωληθέντων
 • Κόστος Αποθεμάτων
 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος

2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

 • Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων κόστους
 • Κριτήρια καθορισμού κέντρων κόστους
 • Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων κόστους
 • Εσωτερικές Εντολές
 • Αναφορές (Reporting) κέντρων κόστους και εσωτερικών εντολών

3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 • Άμεσο κόστος υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM
 • Μέθοδος Προϋπολογιστικού κόστους υλικών
 • Φασεολόγια – Μέθοδος υπολογισμού εργατοωρών
 • Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, Έξοδα μέριμνας προσωπικού παραγωγής, έξοδα συμβούλων για τεχνολογίες παραγωγής

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 •  
 • Δομή της εξίσωσης αποτίμησης των αποθεμάτων
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Αγοραζόμενα υλικά
 • Παραγόμενα υλικά

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου
 • Βιβλίο Αποθήκης
 • Κόστος μονάδος προϊόντος
 • Ανάλυση Κερδοφορίας
 • Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων
 • Ανάλυση Αποκλίσεων

6. CASE STUDIES 

 

 • Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού
 • Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους

Πώς θα επωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους και με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα μπορέσουν να καθορίσουν τα Κέντρα Κόστους της εταιρείας τους.
 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η μεθοδολογία αυτή δίνει την ακριβή κοστολόγηση.
 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.
 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.
 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.
 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.
 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε οτι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος

Εισηγητές Σεμιναρίου


Δημήτρης Χατζηγιαννάκης


Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Τα τελευταία 22 χρόνια έχει εφαρμόσει Συστήματα Κοστολόγησης στην πράξη ως Σύμβουλος σε πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. ΒΙΑΝΕΞ, Raycap, ΜΕΛ, SCA, Pioneer, Polisan κλπ), ενώ είναι ειδικευμένος και σε θέματα που αφορούν τη σχετική ελληνική Νομοθεσία (π.χ. βιβλία αποθήκης, μέθοδοι αποτίμησης, FIFO, αναλυτική λογιστική, υπολογισμός κόστους πωληθέντων και κερδοφορίας, κατάστρωση δομής κέντρων κόστους κλπ.). Διδάσκει το σεμινάριο Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος με την AQS για περισσότερο απο 4 χρόνια με σημαντική επιτυχία.


Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής


Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20-12-2016

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 16:30

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα


Περιγραφή Υλικού

 • Σημειώσεις «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας