Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

Σεμινάριο
 • Ανενεργή
 • AQS - Advanced Quality Services Ltd.

 • 1 ημέρα

 • Δωρεάν
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές οτι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή να χαθούν ευκαιρίες πώλησης αν το κόστος ειναι στην πραγματικότητα μικρότερο.

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την δομή κόστους του προϊόντος, καθώς και τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους, η αποτίμηση των αποθεμάτων και οι αναφορές απόκλισης κόστους.


Περιγράφονται, επίσης, για κάθε κατηγορία κόστους, η πρακτική μεθοδολογία και οι απαιτούμενοι έλεγχοι διασταυρώσεις στοιχείων με προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία κοστολόγησης.


Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν Εργαλείο σε Excel, με το οποίο γίνεται επιμερισμός των έμμεσων εξόδων (ΓΒΕ, Διοικητικά, Διάθεσης, R&D, Χρηματοοικονομικά), στα προϊόντα της επιχείρησης καθώς και Εργαλείο σε Access με το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί για το Activity Based Costing.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου


1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 • Κόστος και συστήματα παρακολούθησης κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους
 • Άμεσο και Έμμεσο κόστος
 • Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Οριακό κόστος
 • Πρότυπο κόστος (standard cost)
 • Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)
 • Κόστος Πωληθέντων
 • Κόστος Αποθεμάτων
 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος

2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

 • Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων κόστους
 • Κριτήρια καθορισμού κέντρων κόστους
 • Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων κόστους
 • Εσωτερικές Εντολές
 • Αναφορές (Reporting) κέντρων κόστους και εσωτερικών εντολών

3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 • Άμεσο κόστος υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM
 • Μέθοδος Προϋπολογιστικού κόστους υλικών
 • Φασεολόγια – Μέθοδος υπολογισμού εργατοωρών
 • Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, Έξοδα μέριμνας προσωπικού παραγωγής, έξοδα συμβούλων για τεχνολογίες παραγωγής

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 •  
 • Δομή της εξίσωσης αποτίμησης των αποθεμάτων
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Αγοραζόμενα υλικά
 • Παραγόμενα υλικά

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου
 • Βιβλίο Αποθήκης
 • Κόστος μονάδος προϊόντος
 • Ανάλυση Κερδοφορίας
 • Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων
 • Ανάλυση Αποκλίσεων

6. CASE STUDIES 

 

 • Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού
 • Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους

Πώς θα επωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους και με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα μπορέσουν να καθορίσουν τα Κέντρα Κόστους της εταιρείας τους.
 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η μεθοδολογία αυτή δίνει την ακριβή κοστολόγηση.
 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.
 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.
 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.
 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.
 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε οτι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος

Εισηγητές Σεμιναρίου


Δημήτρης Χατζηγιαννάκης


Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Τα τελευταία 22 χρόνια έχει εφαρμόσει Συστήματα Κοστολόγησης στην πράξη ως Σύμβουλος σε πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. ΒΙΑΝΕΞ, Raycap, ΜΕΛ, SCA, Pioneer, Polisan κλπ), ενώ είναι ειδικευμένος και σε θέματα που αφορούν τη σχετική ελληνική Νομοθεσία (π.χ. βιβλία αποθήκης, μέθοδοι αποτίμησης, FIFO, αναλυτική λογιστική, υπολογισμός κόστους πωληθέντων και κερδοφορίας, κατάστρωση δομής κέντρων κόστους κλπ.). Διδάσκει το σεμινάριο Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος με την AQS για περισσότερο απο 4 χρόνια με σημαντική επιτυχία.


Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής


Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20-12-2016

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 16:30

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα


Περιγραφή Υλικού

 • Σημειώσεις «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τραύματα & Ελκη, Θεραπεία - Φροντίδα
ΤΕΙ Αθήνας
Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Spoudase

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Τμήμα:Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου