Γραμματέας Διοίκησης - ACTA Πιστοποιήση CSMA

Σεμινάριο
 • Ανενεργή
 • Future Business School

 • 2 μήνες

 • 600
secretary

▸ Εισηγητής

Το διδακτικό προσωπικό πλαισιώνεται από μια άριστα οργανωμένη και δυναμική ομάδα καθηγητών (faculty members). Επιλεγμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με πολύτιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα και πολύχρονη επιχειρησιακή εμπειρία.

▸ Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

▸ Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και,σαφώς, στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται στους χώρους της σχολής μας. Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.

▸ Περιγραφή Σεμιναρίου

Το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης όλων των επιπέδων και κατηγοριών οργανισμών, επιχειρήσεων, μονάδων Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, τραπεζών, μονάδων υγείας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα. Τα άτομα που το απαρτίζουν, πέρα από τα τυπικά προσόντα, θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν το δύσκολο ρόλο.

▸ Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30 ΩΡΕΣ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 12 ΩΡΕΣ 

 • Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική. 
 • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης 
 • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων 
 • Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια 
 • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών 
 • Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss". 
 • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων 
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α. 

Οργάνωση Γραφείου 8 ΩΡΕΣ 

 • Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου 
 • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A. 
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A. 
 • Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού 
 • Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking 
 • Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό. 
 • Η διαχείριση της πληροφορίας 
 • Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση 
 • Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου 
 • Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 6 ΩΡΕΣ 

 • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR 
 • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης 
 • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE 
 • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων 
 • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων 
 • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX 
 • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις 
 • Skype - Team Viewer - Google Drive 
 • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή 
 • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης 

Αλληλογραφία 4 ΩΡΕΣ 

 • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου 
 • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου 
 • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων 
 • Συγγραφή κειμένων 
 • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου 
 • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα 
 • Είδη εγγράφων 
 • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας 
 • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail 
 • Εμπορική Αλληλογραφία 

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA 15 ΩΡΕΣ 

 • Θεσμοθέτηση Τομέα Γραμματείας & Επαγγέλματος Γραμματέων στην Ελλάδα 
 • Σχεδιασμός Γραμματείας Διοίκησης 
 • Οργάνωση Γραμματείας Διοίκησης 
 • Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης 
 • Έλεγχος γραμματείας Διοίκησης και Λογοδοσία

▸ Πληροφορίες Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 45 ώρες διδασκαλίας.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% 
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: € 600 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι
Το Σεμινάριο προσφέρεται και με εξ αποστάσεως φοίτηση e-learning μέσω της υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου