Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες

Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα:Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες

12/03/2019 - 17:30

Το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες» , διοργανώνεται από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Αντικείμενο και Στόχοι

Ο διαρκώς διογκούμενος βαθμός πολιτισμικής πολλαπλότητας της ελληνικής κοινωνίας καθιστά καίρια την καλλιέργεια πολιτών οι οποίοι θα επικοινωνούσαν, θα αλληλεπιδρούσαν και θα συμβίωναν δημιουργικά με άτομα ετερογενών πολιτισμικών αναφορών. Οι θεσμοί της εκπαίδευσης καλούνται να υπερβούν τον μονοδιάστατο πολιτισμικό τους χαρακτήρα, να διαμορφώσουν συνθήκες που θα ενισχύουν την αποδοχή της ετερότητας και την αμοιβαία αλληλεπίδραση σε ένα πλαίσιο πολιτισμικού πλουραλισμού.

Παράλληλα η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας και οι προοπτικές ενσωμάτωσής της στη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργούν νέες συνθήκες πρόσφορες σε καινοτομίες που φέρουν τη δυναμική να επαναπροσδιορίσουν και να εξελίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος οι νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζονται ως ο δίαυλος, η δημιουργική αξιοποίηση του οποίου συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικά ικανών πολιτών.

Με δεδομένο ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μεταρρυθμιστικό παράγοντα, επιδιώκεται η επίτευξη της απαιτούμενης για τη διαπολιτισμική αγωγή, μεταρρύθμιση της λογικής του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τις προϋποθέσεις εκείνες με τις οποίες η δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρέχει μαθησιακές συνθήκες που δημιουργούν προϋποθέσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης. Επιχειρεί μια διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση με κύρια συνιστώσα τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, υπό το πρίσμα της δημιουργικής σκέψης.
Στόχος είναι η επιμόρφωση συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να τους καταστήσουν ικανούς στο να διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό φαινόμενο στο πλαίσιο ενός αποδεκτού δεοντολογικού φάσματος, μέσα από το οποίο θα προκύπτουν πραξιακές διαστάσεις, αξιοποιώντας σ’ αυτό τον ορίζοντα τα ψηφιακά μέσα.

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στο ότι:

 • Συνδυάζει με δημιουργικό τρόπο δύο τομείς που αποτελούν πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων, αφενός της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» και αφετέρου της αξιοποίησης των «Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».
 • Οι παραπάνω δύο άξονες αποτελούν άλλωστε συνιστώσες που διεκδικούν τον επαναπροσδιορισμό και την μετεξέλιξη του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Παρέχει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παιδαγωγική πράξη.
 • Παρέχει εν γένει γνώσεις και δεξιότητες που «απαντούν» σε σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.
 • Εμπλουτίζει το φάσμα των πρακτικών που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για να ανταπεξέλθουν διεξοδικά στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Διευρύνει την οπτική των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
 • Αξιοποιεί καινοτόμες και συμμετοχικές μορφές μάθησης, που επιτρέπουν την επιλεκτική και κριτική προσέγγιση ευρείας γκάμας υλικού.
 • Εφαρμόζει ευέλικτες μορφές μάθησης, σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, που μπορεί εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι ο κάθε συμμετέχοντας έχει στη διάθεσή του μεγάλο περιθώριο προσαρμογής των ρυθμών προσπέλασης της μαθησιακής διαδρομής, στους δικούς του ρυθμούς.
 • Αποτελεί τυπικό προσόν που αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται:
 • Μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια στο «Σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (νέος ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2019), σύμφωνα με το αρ.57 του ν.4589/2019.
 • Μοριοδοτείται με 0,5 μόριο, επιπρόσθετα ή παράλληλα του μεταπτυχιακού ή άλλων σπουδών, σε θέσεις στελεχών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ν. 4473/2017.
 • Μοριοδοτείται σε θέσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.καθώς και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ενώ αποτελεί προσόν για απασχόληση σε Δ.Υ.Ε.Π., ν.4547 ΦΕΚ 102/12.6.2018

Επίσης έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την μοριοδότηση σε ενδεχόμενες μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων, οι οποίες θα προβλέπουν την απόδειξη εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Τέλος παρέχει 30 πιστωτικές μονάδες ECTS του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διδακτικών Μονάδων.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://interedutech.uniwa.gr/