Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

e-learning
 • Ενεργή
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

 • 5 μήνες

 • 700
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • επεξηγεί τη χρησιμότητα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες
 • εφαρμόζει τα στοιχεία των διάφορων μεθόδων γλωσσοδιδακτικής που ταιριάζουν στη διδασκαλία σε μικρές ηλικίες
 • διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τάξη ή τους μεμονωμένους μαθητές
 • δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία του σε μικρούς μαθητές (μουσική, αφήγηση, οπτικό υλικό κ.ά.)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14/1/2018 – Έναρξη Μαθημάτων: 22/1/2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε τάξεις ή με μεμονωμένους μαθητές βρεφικής, νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας (1-7 ετών), καθώς και στους γονείς που προβληματίζονται ή αναζητούν μια παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση για την ένταξη μιας ξένης γλώσσας στη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών τους. Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται και αναλύονται: οι σύγχρονες τάσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες, τα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών, οι φόβοι για την πρώιμη έκθεση ενός παιδιού σε δεύτερη γλώσσα, σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες γλωσσοδιδακτικής και η εφαρμογή τους και, τέλος, μέθοδοι, τεχνικές, πρακτικές συμβουλές, δραστηριότητες και παραδείγματα για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία ή δημιουργική απασχόληση με τα μικρά παιδιά στην ξένη γλώσσα.

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεiα
(μήνες)

Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)

Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET

Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού

Μαθήματα

- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών

Αίτηση
Συμμετοχής

Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας 5 90 7,5 Επιμόρφωσης 
(link)
Μαθήματα
(link)
-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού

(link)
-Οδηγός
σπουδών 

(link)
Υποβολή 
αίτησης

(link)
Πριόβολου Στέλλα - Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου 
(link)

Δίδακτρα και εκπτωτική πολιτική 

Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

 

ΜΑΘΗΜΑ - Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και ξένες γλώσσες

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η σύγχρονη πολιτική και οι τάσεις σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στις μικρές ηλικίες
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Απόκτηση και εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (L2) - Κρίσιμη περίοδος - Βασικές αρχές
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οφέλη της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών – Ο ρόλος του γονέα
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας – Ο ρόλος του διδάσκοντα

ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και μέθοδοι γλωσσοδιδακτικής και η εφαρμογή τους στις μικρές ηλικίες

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η μέθοδος Berlitz και οι περιορισμοί της
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η ακουστικο-γλωσσική μέθοδος (Audiolingualism)
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι οπτικοακουστικές μέθοδοι
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η μέθοδος της ολικής αισθητηριακής κινητικής απόκρισης (Total Physical Response – TPR)
 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η φυσική προσέγγιση – Διγλωσσία
 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Multiple Intelligences) και η πρακτική εφαρμογή της
 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η επικοινωνιακή προσέγγιση

ΜΑΘΗΜΑ - Δεξιότητες, τεχνικές, εργαλεία και παραδείγματα δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η χρήση του λόγου, τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρακτικές συμβουλές διαχείρισης μαθητών/τάξης
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το τραγούδια και η μουσικοκινητική αγωγή
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Το παραμύθι και η διήγηση
 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού και νέων τεχνολογιών
 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η ζωγραφική και η χειροτεχνία
 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Το παιχνίδι και το θεατρικό παιχνίδι

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου