Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

e-learning
 • Ενεργή
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

 • 5 μήνες

 • 700
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • επεξηγεί τη χρησιμότητα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες
 • εφαρμόζει τα στοιχεία των διάφορων μεθόδων γλωσσοδιδακτικής που ταιριάζουν στη διδασκαλία σε μικρές ηλικίες
 • διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τάξη ή τους μεμονωμένους μαθητές
 • δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία του σε μικρούς μαθητές (μουσική, αφήγηση, οπτικό υλικό κ.ά.)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14/1/2018 – Έναρξη Μαθημάτων: 22/1/2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε τάξεις ή με μεμονωμένους μαθητές βρεφικής, νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας (1-7 ετών), καθώς και στους γονείς που προβληματίζονται ή αναζητούν μια παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση για την ένταξη μιας ξένης γλώσσας στη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών τους. Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται και αναλύονται: οι σύγχρονες τάσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες, τα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών, οι φόβοι για την πρώιμη έκθεση ενός παιδιού σε δεύτερη γλώσσα, σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες γλωσσοδιδακτικής και η εφαρμογή τους και, τέλος, μέθοδοι, τεχνικές, πρακτικές συμβουλές, δραστηριότητες και παραδείγματα για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία ή δημιουργική απασχόληση με τα μικρά παιδιά στην ξένη γλώσσα.

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεiα
(μήνες)

Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)

Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET

Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού

Μαθήματα

- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών

Αίτηση
Συμμετοχής

Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας 5 90 7,5 Επιμόρφωσης 
(link)
Μαθήματα
(link)
-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού

(link)
-Οδηγός
σπουδών 

(link)
Υποβολή 
αίτησης

(link)
Πριόβολου Στέλλα - Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου 
(link)

Δίδακτρα και εκπτωτική πολιτική 

Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

 

ΜΑΘΗΜΑ - Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και ξένες γλώσσες

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η σύγχρονη πολιτική και οι τάσεις σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στις μικρές ηλικίες
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Απόκτηση και εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (L2) - Κρίσιμη περίοδος - Βασικές αρχές
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οφέλη της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών – Ο ρόλος του γονέα
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας – Ο ρόλος του διδάσκοντα

ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και μέθοδοι γλωσσοδιδακτικής και η εφαρμογή τους στις μικρές ηλικίες

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η μέθοδος Berlitz και οι περιορισμοί της
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η ακουστικο-γλωσσική μέθοδος (Audiolingualism)
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι οπτικοακουστικές μέθοδοι
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η μέθοδος της ολικής αισθητηριακής κινητικής απόκρισης (Total Physical Response – TPR)
 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η φυσική προσέγγιση – Διγλωσσία
 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Multiple Intelligences) και η πρακτική εφαρμογή της
 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η επικοινωνιακή προσέγγιση

ΜΑΘΗΜΑ - Δεξιότητες, τεχνικές, εργαλεία και παραδείγματα δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η χρήση του λόγου, τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας
 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρακτικές συμβουλές διαχείρισης μαθητών/τάξης
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το τραγούδια και η μουσικοκινητική αγωγή
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Το παραμύθι και η διήγηση
 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού και νέων τεχνολογιών
 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η ζωγραφική και η χειροτεχνία
 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Το παιχνίδι και το θεατρικό παιχνίδι

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Τμήμα:Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου