Χορήγηση υποτροφίας για υποψήφιους από το ΙΙΒΕΑΑ

Χορήγηση υποτροφίας για υποψήφιους από το ΙΙΒΕΑΑ

08/01/2019 - 11:08

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «SYSCID: A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μπούμπα προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μοριακή Βιολογία
- Εμπειρία στην επεξεργασία ανθρώπινων δειγμάτων αίματος, στην επεξεργασία δειγμάτων από πειραματόζωα (ποντίκι), στις βασικές μοριακές τεχνικές όπως απομόνωση DNA/RNA/Πρωτείνες, PCR, RT-qPCR, κυτταροκαλλιέργειες, τεχνολογία ανασυνδιασμένου DNA, τεχνικές ανοσοιστοχημείας (ανοσοφθορισμός), μικροσκόπιο φθορισμού, κυτταρομετρία ροής και βιοπληροφοική ανάλυση με δεδομένα γονιδιακής έκφρασης και μεθυλίωσης
- Πιστοποιητικό χειρισμού πειραματικών ζωικών μοντέλων (μύες και επίμυες)
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ