Χορήγηση υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χορήγηση υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

03/12/2018 - 13:07

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρέατος (GreQuM)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-05479, MIS 5031233 και κωδικό ΕΛΚΕ 5781, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του ΕργαστηρίουΦυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Κουρέτα Δημήτριο, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Υποψήφιου Διδάκτορα, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (17.07.2021) με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την λήξη τωντυχόν παρατάσεων του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Τοξικολογίας
3. Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο της τοξικολογίας ελευθέρων ριζών
4. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 –12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email:[email protected])και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ