Χορήγηση υποτροφίας από το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων

Χορήγηση υποτροφίας από το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων

19/11/2018 - 11:54

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) προτίθεται να χορηγήσει μία μεταδιδακτορική υποτροφία.

Τίτλος έργου: «OPTATHOMER: Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”»

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σε φυσικοχημεία υλικών και ηλεκτροχημεία
  3. Διδακτορικός τίτλος σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
  4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  5. Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ηλεκτροχημικές τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών και ηλεκτροχημικών διατάξεων, και συγκεκριμένα: φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης, βολταμμετρία, ηλεκτροχημική μικροσκοπία σάρωσης

Επιθυμητά προσόντα: 

  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην λειτουργία πειραματικών διατάξεων
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-κος Δημήτρης Τσιπλακίδης

Τηλέφωνο: 2310498304

Ε-mail: [email protected]

-κα Αθηνά Μοσχοπούλου

Τηλέφωνο: 2310 498112

Ε-mail: [email protected]