Χορήγηση υποτροφίας από το ΙΙΒΕΑΑ (Ακαδημία Αθηνών)

Χορήγηση υποτροφίας από το ΙΙΒΕΑΑ (Ακαδημία Αθηνών)

18/12/2018 - 10:14

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMed-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002802, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510034 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Μηχανικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Βιοπληροφορικής
- Γνώση στην ανάλυση ιατρικής εικόνας, με έμφαση στην εξαγωγή χαρακτηριστικών με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Γνώση γλωσσών προγραμματισμού (π.χ MatLab, Python)
- Γνώση κατασκευής πολυδιάστατων βιολογικών μοντέλων
- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο στο 2106597126

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ