6 Θέσεις εργασίας στο ΑΠΘ

6 Θέσεις εργασίας στο ΑΠΘ

24/01/2019 - 09:29

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαγνωσης και βελτίωσης των συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αν.Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε άτομα (6) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 27/06/2021 ημερομηνία λήξης του έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ή Θετικών Επιστημών
- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στην Πληροφορική
- Υποψήφιος Διδάκτωρ σε πεδίο σχετικό με τη ανάλυση μεγάλης κλίμακας δεδομένων (Big Data) (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Γνώση προγράμματος SPSS
- Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
- Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
- Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τo αντικείμενo την Ιατρική ή τη Βιοϊατρική Τεχνολογία ή Ιατρική Πληροφορική

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Πληροφορικής
- Μεταπτυχιακό με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο
- Ερευνητική εμπειρία σε έργο σχετικό με τεχνολογίες ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες τουλάχιστον 12 μήνες
- Μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με ανάπτυξη εφαρμογών σε Unity 3d

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Θετικών Επιστημών
- Υποψήφιος Διδάκτωρ στο πεδίο των Νευροεπιστημών. (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Γνώση του προγράμματος SPSS
- Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
- Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2)
- Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τo αντικείμενo των Νευροεπιστημών ή της Ιατρικής ή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Θετικών Επιστημών, ή Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στην Ιατρική Πληροφορική ή Βιοϊατρική Τεχνολογία
- Υποψήφιος Διδάκτωρ με αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία βιοσημάτων σχετικές με παρεμβάσεις στην υγεία, ή που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές/παθολογικές ομάδες. (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε καινοτόμες παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών
- Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τα αντικείμενα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικές με παρεμβάσεις στην υγεία, ή που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές/παθολογικές ομάδες
- Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2)

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Θετικών Επιστημών, ή Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
- Διδακτορικός τίτλος με ειδίκευση στις Συναισθηματικές και Νοητικές Νευροεπιστήμες
- Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε καινοτόμες παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών
- Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τα αντικείμενα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικές με παρεμβάσεις στην υγεία, ή που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές/παθολογικές ομάδες
- Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2)

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Παιδαγωγικού
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες της Αγωγής και εξειδίκευση στις Τεχνολογίες της Μάθησης ή αντίστοιχο
- Τουλάχιστον μία ανακοίνωση σε επιστημονικό διεθνές συνέδριο που σχετίζεται με την αξιοποίηση προγραμματιστικών συνεργατικών εργαλείων για τη προσέγγιση της εκπαίδευσης
- Τουλάχιστον δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά διεθνή συνέδρια που σχετίζονται με την αξιοποίηση εφαρμογών για την προσέγγιση της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της συναισθηματικής διάθεσης των μαθητών
- Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικών (Β2)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 999254, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 994082.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ