4 Υποτροφίες από το ΑΠΘ - Η Πρόσκληση

4 Υποτροφίες από το ΑΠΘ - Η Πρόσκληση

05/12/2018 - 11:45

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Γούδο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φυσικής προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες διδάκτορα και μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 3/3/2021, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα για διδάκτορα / έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

Ένα άτομο / Διδάκτορας, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
ΑΠΑ ΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας
• Διδάκτορας Φυσικός
• Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών στη σχεδίαση κεραιών, τις ηλεκτρομαγνητικές μετρήσεις, την ανάπτυξη δικτύων τηλεμετρίας καθώς και την προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Ένα άτομο / Διδάκτορας /Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας
• Διδάκτορας Φυσικός
• Επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών στη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή κυκλωμάτων, καθώς και τις ηλεκτρομαγνητικές μετρήσεις

Ένα άτομο / Διδάκτορας /Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
• Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
• Επαγγελματική ή / και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών στην προσομοίωση δικτύων και την ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης

Ένα άτομο / Υποψήφιος Διδάκτορας, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Φυσικός
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ραδιοηλεκτρολογίας
• Υποψήφιος διδάκτορας Φυσικός (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
• Αποδεδειγμένη γνώση του πακέτου λογισμικού Ansys HFSS (Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998392, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-998600.

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ